Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства
Виконала:
Ярмолюк Анастасія
10 клас


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #2

Глобальні проблеми людства (“глобальний” від франц. “global” – “загальний, “всесвітній”) – це загальні, всесвітні проблеми, які стосуються не лише однієї окремо взятої держави, а й усіх країн світу.
Політичні, економічні і соціальні проблеми, які стосуються інтересів усіх країн і народів, усього людства, називають глобальними.
Глобальні проблеми виникли на рубежі ХІХ і ХХ століть.
Усі глобальні проблеми можна поділити на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.
Наприкінці 60-х на початку 70-х рр. ХХ ст. сформувалася нова міждисциплінарна наука – глобалістика.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #3

Класифікація глобальних проблем за сферами дії
І сфера – проблеми
взаємодії природи
І суспільства
ІІ сфера – проблеми
Суспільних
взаємовідносин
ІІІ сфера – проблеми
розвитку людини і
забезпечення
її майбутнього


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #4

Глобальні проблеми людства
Проблеми, що стосуються взаємин усередині людської спільноти:
проблема збереження миру і відвернення загрози війни;
подолання економічної відсталості бідних країн;
демографічна;
ліквідація небезпечних хвороб;
міжнародний тероризм;
міжнародна злочинність
Проблеми, що є результатом взаємин між суспільством і природою:
екологічна;
сировинна;
енергетична;
продовольча;
освоєння Світового океану;
освоєння космосу


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #5

Проблема збереження миру й відвернення загрози війни
За минулі 5500 років відбулося 15000 воєн, у яких загинуло понад 4 млрд. людей.
Перша світова війна обійшлася людству у 50 млрд. доларів, Друга світова – в 10 разів більше.
Щороку на військові цілі витрачається понад 1 трлн. доларів.
Особливу небезпеку становить ядерна зброя, яку мають 6 держав: США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція, Індія.
За даними ЮНЕСКО, в галузях військово-промислового комплексу працюють 50 млн. осіб, до військових розробок залучено 1/5 науковців світу.
Систематично в світі виникають десятки “гарячих точок” (Палестина, Пакистан, Судан, Афганістан)


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #6

Проблема збереження миру й відвернення загрози війни
За минулі 5500 років відбулося 15000 воєн, у яких загинуло понад 4 млрд. людей.
Перша світова війна обійшлася людству у 50 млрд. доларів, Друга світова – в 10 разів більше.
Щороку на військові цілі витрачається понад 1 трлн. доларів.
Особливу небезпеку становить ядерна зброя, яку мають 6 держав: США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція, Індія.
За даними ЮНЕСКО, в галузях військово-промислового комплексу працюють 50 млн. осіб, до військових розробок залучено 1/5 науковців світу.
Систематично в світі виникають десятки “гарячих точок” (Палестина, Пакистан, Судан, Афганістан)


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #7

Екологічна проблема
Це проблема взаємодії суспільства і природи, що пов'язана з господарською діяльністю людини, і супроводжується швидким руйнуванням природного довкілля та перетворенням дедалі більшої частини Землі на непридатні для життя території. Основна причина виникнення глобальних екологічних проблем – нераціональне природокористування.
Основні прояви екологічної проблеми:
глобальне потепління;
руйнування озонового шару;
скорочення площі лісів;
опустелювання (збільшення площ пустельних земель);
дефіцит прісних водних ресурсів;
проблема збереження зникаючих видів рослин і тварин;
проблема відходів.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #8

Основними джерелами шкідливих ttt викидів є промисловість (гірничо-ttt видобувна, металургійна, хімічна), ttt сільське господарствоt(хімічне за-ttt бруднення ґрунтів), транспорт (на-ttt самперед шкідливі викиди автомо-ttt білів) та побут (велика кількість ttt побутового сміття).


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #9

Глобальне потепління супроводжується:
- підвищенням середньої температури повітря;
- скороченням площі полярних
льодів;
- збільшенням кількості й
частоти стихійних лих;
- підвищенням рівня Світового
океану


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #10

Сировинно-енергетична проблема
За останні 50 років людство використало понад 60 % усього палива з розвіданих запасів. Існує небезпека вичерпання нафти, газу, вугілля. Постає проблема пошуку нових родовищ і видобування корисних копалин у важкодоступних районах, на шельфах морів та океанів.
Основним шляхом вирішення
даної проблеми є перехід до ttttматеріало- та енергозберігаю-ttttчих технологій, комплексногоttt tвикористання сировини, ство-ttt tрення маловідходного й без-ttt tвідходного виробництва.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #11

Демографічна проблема
Ця проблема зумовлена, з одного боку, “демографічним вибухом” в країнах Азії, Африки, Латинської Америки, що розвиваються, з іншого – депопуляцією (порушенням відтворення населення та скороченням його кількості) у розвинутих країнах світу. За прогнозами експертів ООН,
у 2025 р. чисельність населення
Землі становитиме 8,2 млрд. осіб.
У середині ХХІ ст. кількість насе-
лення сягне 10 млрд. осіб, а до кінця
сторіччя – 12-14 млрд.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #12

Із зростанням кількості населення виникає низка проблем: забезпечення людей продуктами харчування, безробіття, задоволення соціальних
Потреб: медичних, освітніх тощо.
Демографічні проблеми кожна
країна розв'язує, проводячи власну
демографічну політику.
В розвинутих країнах вона спрямо-
вана на збільшення природного
приросту населення. У країнах, що
розвиваються, демографічна політи-
ка передбачає зниження природно-
го приросту населення, покращення
якості життя, подолання бідності, розвиток охорони здоров'я.


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #13

Проблема освоєння Світового океану
Проблеми Світового океану спричинено забрудненням морів та океанів стічними водами міст і промислових підприємств, змиванням добрив та отрутохімікатів із сільськогосподарських угідь, аваріями, що трапляються під час перевезення нафти і нафтопродуктів танкерами, інтенсивним видобу-ванням нафти та іншої промислової діяльності в районах шельфу океану.


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #14

Проблема боротьби з небезпечними tttхворобами
Багато сучасних хвороб (серцево-судинні, легеневі, ракові) є наслідком погіршення екологічної ситуації, малорухомого способу життя, частих психологічних стресів. Замість вже подоланих, виникають нові епідемії – СНІДу, “пташиного грипу”, “свинячого грипу”. Шляхи вирішення проблем
охорони здоров'я: забезпечення повно-
цінного харчування, покращення еко-
логічних умов проживання, перехід
до здорового способу життя і, звичай-
но, подальший розвиток медицини.


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #15

Міжнародна злочинність
Явище злочинності стало особливо небезпечним після того, як вона набрала організованих форм, сформувала і постійно розширює світовий ринок наркотиків. Сіцілійська “мафія”, американська “коза-ностра”, колумбійські наркокартелі тісно співпрацюють між собою і заробляють сотні мільйонів доларів. На боротьбу зі зло-
чинністю витрачаються вели-
чезні кошти, матеріальні та
людські ресурси.
Для координації зусиль ство-
рена міжнародна поліційна
служба “Інтерпол”.


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #16

Міжнародний тероризм
Терор (тероризм) – метод досягнен-
ня мети, основою якого є застосуван-
ня (або погроза застосування) насиль-
ства. Міжнародний тероризм є про-
явом глобальної злочинності і часто
породжений регіональними конфлік-
тами. Щоб досягти своєї мети, терористи
вдаються до захоплення заруч-
ників, вибухів у літаках, потягах,
супермаркетах, розважальних
центрах та інших місцях масо-
вого скупчення людей.


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #17

Терористичні акти
Теракт в Америці 11 вересня 2001 року… загинуло близько 3000 людей
Теракт в Північній Осетії, Бесланська школа… Загинуло 364 людини… З них 185 – діти…
Вибух в московському метро…
Захоплення терористами театру…
І цей список постійно продовжується…


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #18

11 вересня 2001р


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #19

Сучасне піратство
Піратство, морський розбій –
напад у відкритому морі на
судна з метою захоплення, по-
грабування або потоплення їх.
Найбільш небезпечними є води
Південної та Центральної Америки, західне та східне
узбережжя Африки, райони Південно-Східної Азії.


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #20

Система міжнародних екологічних організацій: 
Світова комісія з навколишнього середовища і розвитку (WCED)
Світова промислова рада з навколишнього середовища (WICE)
Коаліція на підтримку екологічної відповідальності компаній (CERES)
Консультативний комітет із питань бізнесу і навколишнього середовища (АСВЕ)
Комітет СОТ з торгівлі та навколишнього середовища
Глобальний екологічний фонд ринків, що розвиваються (СЕЕМЕ)
Північно-Американський екологічний фонд (МАЕЕ)
Скандинавська екологічна фінансова корпорація (МЕЕСО) та ін.


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #21

Висновок
Глобальність проблем потребує таких же глобальних, загальних дій. Жодна проблема не може бути розв'язана індивідуально, бо всі проблеми взаємопов'язані між собою: енергетична й сировинна з екологічною, демографічна з продовольчою та проблемою подолання економічної відсталості та ін. Зменшення витрат на гонку озброєнь дасть змогу розв'язати соціальні, екологічні та інші проблеми. Зменшення матеріало- та енергомісткості продукції сприятиме вирішенню не лише економічних, а й екологічних проблем.


Слайд #22
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства.» (варіант 2) - Слайд #22

Дякую за увагу!