Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #1

Глобальні проблеми
людства


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #2

Політичні, економічні і соціальні проблеми,
які стосуються інтересів усіх країн і народів,
усього людства, називають глобальними.
Глобальні проблеми виникли на рубежі XIX і XX ст.,
коли в результаті колоніальних завоювань усі
заселені території світу були поділені між
провідними країнами і втягнуті у світове
господарство.
Усі глобальні проблеми можна поділити
на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #3

Проблема збереження миру на Землі


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #4

Наслідки війн
Вчені підрахували, що за останні 5,5 тисяеліть на нашій планеті було 15 тисяч війн.
Тольки в XX столітті в двох світових та локальних війнах загинуло більше 100 млн. людей.
В другій половині того ж століття з'явилась ядерна зброя та виникла реальная загроза знищення цілих країн, навіть, континентів, отже практично всієї сучасної цивилизації.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #5

Військові конфлікти на 2015р.
Донецька і Луганська області, Україна
Лівія
Індія і Пакистан
КНДР і Південна Корея


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #6

Шляхи вирішення…
Програма «Міжнародної співпраці за мир, вирішення глобальних проблем безпеки, роззброєння та врегулювання конфліктів» призначена для підтримки та розвитку відношень міжнародних неурядових організацій, влади та суспільства в області покращення міжнародної безпеки.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #7

Екологічні проблеми


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #8

Суть проблеми…
Экологічна проблема – це проблема взаємовідносин суспільствата природыи,
Збереження навколишнього середовища.
Особливо гостро вона постала в другій половині XX сторіччя, коли різко зросло навантаження на навколишнє середовище.
В результаті різкого збільшення чисельності інаселення, інтенсивної індустріалізації ита урбанізації нашої планети, господарські нагрузки почали превищувати здатність екологічних систем до самоочищеня та регенерації.
В наслідок цього порушився природний кругооберт речовин в біосфері, під загрозою виявилось здоров'я теперішнього та майбутнього покоління людей.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #9

Масштаб проблеми…
Локальний: забруднення поідземних вод токсичними речовинами.
Регіональний: пошкодження лісів та деградація озер в результаті атмосферних опадів.
Глобальний: можливі кліматичні зміни внаслідок збільшення вмісту вуглекислого газу та інших газоподібних речовин в атмосфері, зменшення озонового шару.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #10

Шляхи вирішення…
Світова спільнота виходить з того, що головний шлях вирішення екологічної проблеми –
така організація виробничої та невиробничої діяльноті людей, яка забезпечить нормальний «экорозвиток» – перетворення навколишнього середовища в інтересах всього людства і кожної людини.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #11

Демографічна проблема
Це сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають
інтереси всього людства.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #12

Суть проблеми…
Демографічна проблема – це проблема, яка має протилажні аспекты:
проблема демографічногї кризи развинутих країн, яка привела дошвидкого старіння та зменшення кількості населення (процес депопуляції);
проблема швидкого ростк чисельності населення в країнах, що розвиваються.


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #13

Нерівномірне зростання населення в різних регіонах супроводжується інтенсивним процесом перерозподілу світового населення між ними. Частка населення економічно розвинених регіонів неухильно знижується (33,1% 1950 p., 27% 1975 p.) і, згідно з прогнозами ООН, зменшиться до 2000 р. до 20,5% , тоді як частка регіонів Азії, Африки та Латинської Америки,'що розвиваються, відповідно зростає (1950 p. — 66,9%, 1975 p. — 72,9% і за оцінкою до 2000 p. — 79,5%). Важливість даної проблеми полягає в тому, що такий розвиток негативно позначається на міжнародних відносинах. Подолання економічної відсталості регіонів, що розвиваються, необхідне для нормальних відносин між державами і для прогресу людства в цілому.


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #14

Нерівномірне зростання населення в різних регіонах супроводжується інтенсивним процесом перерозподілу світового населення між ними. Частка населення економічно розвинених регіонів неухильно знижується (33,1% 1950 p., 27% 1975 p.) і, згідно з прогнозами ООН, зменшиться до 2000 р. до 20,5% , тоді як частка регіонів Азії, Африки та Латинської Америки,'що розвиваються, відповідно зростає (1950 p. — 66,9%, 1975 p. — 72,9% і за оцінкою до 2000 p. — 79,5%). Важливість даної проблеми полягає в тому, що такий розвиток негативно позначається на міжнародних відносинах. Подолання економічної відсталості регіонів, що розвиваються, необхідне для нормальних відносин між державами і для прогресу людства в цілому.


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #15

Демографічна криза — глибоке порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню. Протягом усієї демографічної історії людства аж до кінця XVIII ст. причинами демографічної кризи були часті голодування, епідемії та війни; обумовлений ними високий рівень смертності призводив до скорочення чисельності населення деяких країн і регіонів світу, а інколи й до повного обезлюднення територій. Історичний процес зміни репродуктивної поведінки в деяких промислове розвинених країнах виявляє тенденцію до падіння рівня народжуваності нижче від необхідного для простого відтворення населення, що є причиною сучасної демографічної кризи.


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #16

Демографічний вибух — різке прискорення кількісного зростання світового населення. Почався він у 1950-х pp. Коли зниження смертності значно випереджає зниження народжуваності, то це приводить до прискореного збільшення чисельності населення, неузго-дженого з об'єктивними вимогами соціально-економічного розвитку суспільства. Перевищення числа народжень над числом смертей досягає великих розмірів. Оскільки сучасні високі темпи росту чисельності населення земної кулі значною мірою визначаються темпами його збільшення в країнах, що розвиваються (Азії, Африки та Латинської Америки, де проживає близько 70% населення світу), демографічний вибух у цих країнах перетворюється на світовий. За демографічного вибуху середньорічний приріст населення перевищує 1,8—2,0% . Демографічний вибух — явище тимчасове; з розвитком демографічного переходу порушена узгодженість типів народжуваності та смертності відновлюється, проміжний тип відтворення населення поступається місцем основному, і демографічний вибух припиняється.


Слайд #17
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #17

Демографічна політика
Країни світу зрозуміли необхідність регулювання чисельності населення.
Країни, що розвиваються намагаються його зменшити здопомогою певнихзаборон. Так, уряд самої багатолюдної країни - КНР поставив за мету обмежити народжуваність , заборонивши сім'ям мати більшеоднієїьдитини.
Розвинуті країни стсорюютьумови для збільшення його чисельності за рахунок покращення репродуктивного здоров'я, пропагування здорового способу життя, моральноего заоохочення відповідального батьківства , зхниження материнскойї смертності, забезпечення адресної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми та окремих категорій населення.


Слайд #18
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #18

Продовольча проблема


Слайд #19
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #19

Суть проблеми…
Продовольча проблема – це проблема, яка проявляєтся в дефициті продуктів харчування та недостатньою їх калорійністию, в недостачі вітаминів, білків тваринного походження.


Слайд #20
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #20

Географія проблеми…
Спостерігається розрив між основними районами виробництва та споживання продовольства і районами, де потерпають від голоду й недоїдання:
США, Канада и Західна Європа мають надлишок продовольства, а країни, що ровиваються, країни Азії, Африки и Латинскойї Америки – їх недостачу.


Слайд #21
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #21

Шляхи вирішення…
Екстенсивний шлях, який полягає в подальшому розширенні орних, випасових, рибопромислових угідь.
Інтенсивний шлях, пов'язаний із збільшенням виробництва продуктів харчування, за рахунок інтенсифікації використання сільськогосподарських територій шляхом механізациії, хімізації, ірригації, підвищенням енергоємності , використанням більш високоурожайних и хворобостійких сортів і найбільш продуктивних порід тварин.


Слайд #22
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #22

Энергетична та сировинна проблеми


Слайд #23
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #23

Суть проблеми…
Энергетична і сировинна проблема полягає в тому, що:
развідані запаси нафти, природного газау та інших видів палива й сировини обмежені,
горничо-хімічнні умови добування погіршуються,
територіальний разрив між районами добування й споживання збільшується,
райони добування зміщуються в райони нового освоєння з экстремальними природними умовами.


Слайд #24
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #24

Цифри та факти…
Учені підрахували, що вугілля вистачить на 600 років, нафти – на 90, природного газау– на 50 уранау– на 27 років, а всі види палива по всіх категоріях будут спалені за 800 років.
До 2013 р. попит на мінеральну сировинув мире збільшиться в 3 рази в порівнянні з сьогоднішнім рівнем.
Щорічне використання енергії в світі наближаєтся до 10 млрд. т умовного палива , а до 2015 року воно досягне по прогнозам експертів 20-27 млрд. т.
Якщо виробництво енергії буде рости теперішніми темпами, то всі види палива будуть витрачені через 130 років.


Слайд #25
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #25

Шляхи вирішення…
Безмежні можливості для вирішення проблем Світового океану відкриває Науково Технічна Революція.
Від неї залежить вирішення таких питань, як: видобуток корисних хімічних елементів, зниження енерго- та матеріалоємності виробництва, використання нових енергоресурсів, прогрес в області атомної та водневої енергетики, та багато іншого.


Слайд #26
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 31) - Слайд #26

Отже, на сьогодні існує ще безліч глобальних проблем, які гальмують подальший розвиток людства, і які потребують їх вирішення.


Завантажити презентацію