Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #1

Екологічні проблеми літосфери


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #2

Що таке літосфера?
Літосфера — верхня тверда оболонка земної кулі. До її складу входять земна кора та субстрат (верхня частина мантії Землі).


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #3

Екологічні функції літосфери
Літосфера є накопичувачем і зберігачем поверхневих і підземних вод. Вона забезпечує біоту неорганічними поживними речовинами, містить мінеральні та енергетичні ресурси, необхідні для існування і розвитку людського суспільства.
Екологічні функції літосфери як планетарної геосистеми разом з протікають в ній геологічними процесами (як природними, так і антропогенними) можна визначати на підставі тієї ролі, яку вони відіграють у життєзабезпеченні та еволюції біоти і головним чином людського суспільства.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #4

Склад літосфери
Дослідити літосферу можна тільки в області суші, завдяки цьому географи вивчають склад і будову земної кори. На даний момент, є можливість досліджувати області, які відносяться до поверхні земної кори аж до великих глибин. Це відбувається за рахунок природних оголень, який можна знайти по берегах морів, річок і сильно зруйнованих гір. Тому склад і будову земної кори відомий приблизно до глибини 16 км.


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #5

Основні забруднювачі Літосфери
Мінеральні добрива
Пестициди
Важкі метали
Нафтопродукти та нафта


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #6

Забруднювач
Наслідки
Мінеральні добрива
можливе підкислення ґрунту,
евтрофікація водойм,
порушення біогеохімічного кругообігу нітрогену, фосфору та деяких інших елементів,
мінеральні добрива є джерелами важких металів та радіонуклідів
Пестициди
погіршення харчових якостей і збереження продукції;
втрачання природної родючості;
інтоксикація великої кількості біологічних видів, яке може призвести до їхнього зникнення;
пестициди у високих концентраціях мають виражені мутагенні і канцерогенні властивості
Важкі метали
зниження активності ферментів (Cu, Hg);
утворення халатів зі звичайними метаболітами та порушення обміну речовин (Fe);
взаємодію з клітинними мембранами і зміну їх проникності та інших властивостей (Cd, Cu);
Нафтопродукти і нафта
Нафта при високих концентраціях ізолює поживні речовини від коренів рослин;
робить ґрунтову масу гідрофобною
Через наявність ароматичних і полі циклічних ароматичних вуглеводнів та інших сполук нафта і нафтопродукти токсичні для грунтової біоти.


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #7

Деградація ґрунтів
Деградація грунтів - погіршення корисних властивостей та родючості грунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів.
Головною з причин деградації грунтів є людська діяльність. Застосування у великих регіонах монокультур, порушення сівозмін, майже повна відмова від органічних добрив, зменшення частки бобових культур спричинюютьсядегуміфікацією грунтів, зменшенням врожаїв. Природні кормові угіддя і випаси практично ніколи не отримували ні органічних, ні мінеральних добрив. Майже не застосовують жодних добрив українські фермери, в користуванні яких зараз 2,6% сільськогосподарських угідь і які виробляють 0,9% рослинницької та 0,4% тваринницької продукції.


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #8

Терикони, кар'єри, шахти
Терикон — штучний насип з порожніх порід, витягнутих при підземній розробці покладів вугілля й інших корисних копалин. Усередині териконів шахт і гірничозбагачувальних фабрик зазвичай протікають різноманітні процеси техногеного пірометафоризму:
спалення вугілля;
піроліз вугілля; 
разклад карбонатів з виділенням СО й СО2 й утворенням періклаза, вапна і феритів;
Терикони вугільних шахт самозагоряються і роками забруднюють повітря отруйними газами.
Осідання вироблених штреків спричинює провали на поверхні ґрунту, що вилучають дану площу з
сільськогосподарського використання.


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #9

Кар'єр - сукупність відкритих гірничих виробок, призначених для розробки родовища корисних копалин;
Одне з основних джерел пило- і газоутворення в кар'єрах – масові вибухи. При вибухових роботах,
в повітря викидається газова для запалу хмара на висоту 150–250 м, поширюване потім по напряму
вітру на значні відстані. Об'єм газової для запалу хмари складає 15–20 млн. м3, а концентрація пилу в
залежності від різних причин змінюється від 680 до 4250 мг/м3. Після кожного вибуху в атмосферу викидається до 200 т. пилу, а також гази – в основному оксид вуглецю і оксиди азоту.
Проходка кар'єрів супроводжується великими штучними пониженнями рельєфу, по краях кар'єрів розвиваються зсуви та обвали, в районах кар'єрів і шахт істотно знижується рівень підземних вод.


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #10

Надра Землі
Надра Землі використовуються людиною з різною метою, зокрема для:– видобування корисних копалин;– зберігання рідких і газоподібних корисних копалин у природних і штучних сховищах;– будівництва різних споруд, сховищ і навіть цілих заводів;– прокладання транспортних комунікацій (метро, трубопроводи);– поховання токсичних промислових і стічних вод.
За даними ООН, сьогодні з надр Землі щорічно видобувається близько 20 млрд. т корисних копалин. При цьому разом із корисними копалинами з надр на поверхню піднімається ще більше пустих порід (за оцінками, 150 млрд. т щороку).
В процесі буріння і видобутку безперервне забруднення навколишнього природного середовища викликано витоками вуглеводнів через нещільності у з'єднаннях, розривами трубопроводів, розливами нафти при спорожнюванні відстійників. Основне ж забруднення природного середовища при бурінні і експлуатації свердловин дають бурові і промислові стічні води. Обсяг їх у всіх розвинених нафтовидобувних країнах світу швидко росте і набагато перевищує обсяг видобутої нафти. Через відсутність системи каналізації промислові стоки скидають в довколишні водойми чи болота, значно забруднюючи їх і грунтові води.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічні проблеми літосфери» - Слайд #11

ВИСНОВКИ
Фундаментальні!


Завантажити презентацію