Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #1

Екологічні проблеми України


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #2

План
Введення.
Забрудння повітря.
Забруднення води.
Забруднення грунту.
Чорнобильська катастрофа та її вплив на навколишнє середовище
Висновок


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #3

Введення
Україна належить до країн з високим рівнем негативних екологічних наслідків виробничої діяльності, у зв'язку з чим проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів набуває першорядного значення.
Проблема охорони навколишнього середовища зумовлена історичними та екологічними факторами розвитку економіки


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #4

Ще не так давно ми раділи новим здобуткам індустріалізації. Густий чорний дим над заводськими трубами або повалені бульдозером дерева під новий будівельний майданчик сприймалися як символи технічного прогресу, а перші хімічні та металургійні промислові гіганти викликали ейфорію. Прозріння наступило в останні 25-30 років. І тепер фабричний дим - це вже забруднювач атмосфери, шкідливі токсичні викиди продукції хімічної промисловості становлять глобальну проблему, яка потребує негайного вирішення.
Забруднення повітря


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #5

Ще не так давно ми раділи новим здобуткам індустріалізації. Густий чорний дим над заводськими трубами або повалені бульдозером дерева під новий будівельний майданчик сприймалися як символи технічного прогресу, а перші хімічні та металургійні промислові гіганти викликали ейфорію. Прозріння наступило в останні 25-30 років. І тепер фабричний дим - це вже забруднювач атмосфери, шкідливі токсичні викиди продукції хімічної промисловості становлять глобальну проблему, яка потребує негайного вирішення.
Забруднення повітря


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #6

Найбільш гостро постали екологічні проблеми у високоурбанізованих районах з розвинутою важкою промисловітю, де негативний вплив діяльності людини на навколишнє середовище став значним, а в багатьох випадках забруднення повітря. Саме до таких територій і належить значна частина України.


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #7

Основними забруднювачами атмосфери є промислові підприємства.


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #8

Повітря забруднюють практично всі види сучасного транспорту, кількість якого постійно збільшується у всьому світі. Майже всі складові вихлопних газів автомобілів шкідливі для людського організму, а оксиди азоту до того ж беруть активну участь у створенні фотохімічного смогу. Одна вантажівка або один легковик викидає в повітря відповідно 6 м3 чадного газу СО. Забруднюється повітря і пилом гуми з покришок автомобілів і літаків (один автомобіль утворює близько 10 кг гумового пилу).
В промислово розвинутих країнах основним джерелом забруднення атмосфери є автотранспорт, парк якого безупинно росте. Якщо в 1900 р. на планеті нараховувалося біля 6 тис. автомобілів, то до 2000 р. чисельність світового парку автомашин досягла 500 млн. одиниць.


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #9

Забруднення води
Аналіз ситуації показав, що малі річки України забруд­нені більше, ніж великі. Це пояснюється не тільки їхньою малою водністю, але й недостатньою охороною. Найбільш забруднені Південний Буг, річки Донецької і Луганської обла­стей, Чорноморського узбережжя півдня України.
Щороку до водоймищ України потрапляє 5 млн тонн со­лей і значна частина стоків від тваринницьких комплексів. Майже половина мінеральних добрив і отрутохімікатів зми­вається з полів у ріки. Рівень очищення води надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10— 40 % неорганічних речовин (40 % азоту, ЗО % фосфору, 20 % калію) і практично не вилучають солі важких металів. Деградація, висихання малих річок невідворотно призве­де до деградації великих рік, тому проблема їхнього збере­ження й оздоровлення є однією з найгостріших для нашої молодої держави.


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #10

Забруднення води
Аналіз ситуації показав, що малі річки України забруд­нені більше, ніж великі. Це пояснюється не тільки їхньою малою водністю, але й недостатньою охороною. Найбільш забруднені Південний Буг, річки Донецької і Луганської обла­стей, Чорноморського узбережжя півдня України.
Щороку до водоймищ України потрапляє 5 млн тонн со­лей і значна частина стоків від тваринницьких комплексів. Майже половина мінеральних добрив і отрутохімікатів зми­вається з полів у ріки. Рівень очищення води надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10— 40 % неорганічних речовин (40 % азоту, ЗО % фосфору, 20 % калію) і практично не вилучають солі важких металів. Деградація, висихання малих річок невідворотно призве­де до деградації великих рік, тому проблема їхнього збере­ження й оздоровлення є однією з найгостріших для нашої молодої держави.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #11

Особливо актуальною проблемою України є охорона водних ресурсів. У розрахунку на одного жителя припадає 1000 м3 води місцевого стоку на рік, але забезпечення неоднакове в різних частинах країни. Так, у Західній економічній зоні воно у 7 разів вище, ніж у Південній, та у 3 рази вище, ніж у Східній. З урахуванням транзитного стоку (Дунай, Дніпро, Сіверський Донець) середнє забезпечення водою становить 3500 м3 на одного жителя.
Забезпечення населення і промисловості прісною водою здійснюється в основному завдяки забору води з річок, яких близько 73 тис.


Слайд #12
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #12

Забруднення грунту


Слайд #13
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #13

Непродумані методи інтенсифікації сільського господарства ведуть до забруднення земель та порушення екологічної рівноваги в природі. З великого переліку хімічних речовин, що забруднюють сільськогосподарські угіддя, особливо небезпечними токсикантами є арсен, кадмій, ртуть, свинець, цинк, селен, фтор, нітрати та інші сполуки та елементи, що мають мутагенні, канцерогенні та ембріотоксичні властивості. В ґрунті можуть накопичуватися радіоактивні речовини. Забруднювачами також є отрути, патогенні мікроорганізми, інвазії глистів, що потрапляють до ґрунту з господарсько-побутовими стоками. Локальне забруднення ґрунтів можливе при проведенні геологорозвідувальних робіт, коли забруднювачами є нафта, нафтопродукти, газові викиди. Істотне джерело забруднення ґрунтів — хімічні засоби захисту рослин, меліоранти і мінеральні добрива, що містять важкі метали та інші токсичні речовини. Найнебезпечнішими для ґрунтового покриву є стічні води хімічної промисловості, що містять цинк, хром, ртутні сполуки, свинець, фтор, формальдегіди, метанол, бутан, меланін та інші речовини. Стоки коксохімічних заводів містять феноли, роданіди, різні масла. Для шахтних і кар'єрних вод характерний високий вміст суспендованих речовин та мікроелементів. Стоки підприємств харчової промисловості містять біогенні речовини. Міські стоки, а також стічні води тваринницьких комплексів і птахофабрик нерідко забруднені яйцями гельмінтів, кишковою паличкою та іншими збудниками інфекційних захворювань


Слайд #14
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #14

Боротьба із забрудненнями ґрунтів як дуже важлива проблема сьогодення вирішується в Україні двома шляхами. Перший з них — попереджувальні (профілактичні) заходи, які не допускають надходження токсикантів у ґрунт, другий — очищення ґрунту від тих токсичних речовин, що вже потрапили до нього. Ґрунт — найважливіший ресурс людства. Не буде ґрунту, придатного для одержання продуктів харчування, всі інші людські цінності втратять своє значення. Разом з тим ґрунт — це відновний ресурс, проте його відновлення на два-три порядки дорожче, ніж охорона. Саме тому питаннями охорони ґрунтів повинні володіти всі спеціалісти сільськогосподарського виробництва. Необхідно також докласти значних зусиль спеціалістам в інших галузях народного господарства, тому що руйнування, деградація та забруднення ґрунтів відбувається не тільки на землях сільськогосподарського використання, а й у лісовому та водному господарствах, при будівництві доріг і міст, видобуванні корисних копалин тощо. Слід також сформувати і суспільну думку про важливість для людства ґрунтоохоронних заходів, тому що від цього залежатиме, чи будуть розроблені й впроваджені національні програми з охорони ґрунтів. Необхідна всенародна екологічна освіта.


Слайд #15
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #15

Чорнобильська катастрофа та її вплив на навколишнє середовище
Найважчою за масштабами свого впливу на довкілля була аварія на четвертому блоці Чорнобильської АЕС (1986 р.), що визнана найбільшою техногенною катастрофою в історії людства і яка суттєво вплинула на умови проживання мільйонів людей. Найбільше постраждали внаслідок викидів аварійного блоку Україна, Білорусія та Росія. Значно менше були забруднені пост чорнобильськими радіонуклідами території інших європейських країн - Австрії, Англії, Болгарії, Греції, Італії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Швеції, Югославії. Сліди чорнобильських випадінь ідентифіковані практично на всіх континентах земної кулі.


Слайд #16
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #16

Наслідки Чорнобильської катастрофи
Наслідки Чорнобильської катастрофи особливо руйнівно вплинули на екологічний і економічний стан України, для якої чорнобильська проблема сьогодні є однією з визначальних, і від успішного розв'язання якої значним чином залежить як сьогодення держави, так і її майбутнє. Сьогодні, коли з плином часу дещо притупилася гострота сприйняття наслідків Чорнобильської катастрофи, стан екологічної грамотності населення не набагато кращий. Такий стан справ вимагає значного поліпшення радіаційно-гігієнічної освіти населення, суттєвого підвищення рівня викладання відповідних дисциплін в учбових закладах.


Слайд #17
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #17

Висновок (що треба зробити?)
- Насадження лісів та парків;
- підвищення якості палива;
- заборона використання етильованого бензину;
- маловідходне та безвідходне виробництво;
- встановлення додаткових фільтрів та очисних споруд;
- використання циркуляційної системи водопостачання та біологічна очистка стічних вод;
- використання дизельного палива та заміна вугілля біопалив.


Слайд #18
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #18

Збережем довкілля! Збережем природу! Збережем своє життя!!!


Слайд #19
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 10) - Слайд #19

Дякую за увагу!
Виконала:
Учениця 11 класу
Кордишівської СЗШ І-ІІІ ст.
Стратійчук Діани.