Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #1

Основні закони динаміки. Сила.Рівнодійна сила
Виконала:учениця 10 – Б класуЗОШ № 26м. ЖитомираБондар ВікторіяВчитель:


Слайд #2
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #2

Приклади взаємодії сил
Говорять:«На тіло діє сила»
або
«До тіла приклали силу»


Слайд #3
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #3

Деформація тіл – це будь-яка зміна форми та розміра тіла.
Мотузка провисла, коли кошеня приклало до неї силу.
Щоб зсунути автомобілі з місця слід докласти сили різних розмірів.
Сила, що діє на тіло, може змінити не тільки швидкість всього тіла, але і його окремих частин


Слайд #4
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #4

Сила - міра взаємодії тіл: в результаті впливу сили тіла можуть змінити швидкість або деформуватися;
Сила - фізична величина: її можна виміряти;
Сила - векторна величина: вона характеризується напрямком
Що ми повинні знати щодо поняття «сила»
Результат дії сили на тіло залежить від її модуля, напрямку та точки прикладання
Позначення сили:
модуль сили:


Слайд #5
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #5

Види сил
Відповідно до взаємодії тіл сили поділяють на три основні види:
1. Сили тяжіння.
2. Сили пружності.
3. Сили тертя.


Слайд #6
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #6

Основна задача динаміки полягає у визначенні положення тіла в довільний момент часу за відомим початковим положенням тіла, його початковій швидкості та силам, що діють на нього.
В основі динаміки лежать три закони, сформульовані I. Ньютоном у 1687 р.
Закони динаміки


Слайд #7
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #7

існують такі системи відліку, по відношенню до яких тіло, що рухається поступально, не має прискорення, якщо на нього не діють інші тіла (або якщо дії на нього інших тіл скомпенсовані). Такі системи називають інерціальними.
Принцип відносності у класичній механиці (прнцип Галілея):
ніякими механічними дослідами всередині інерціальної системи відліку (ІСВ) не можна визначити, чи знаходиться вона у спокої, чи рухається з V = const;
перехід від однієї ІСВ до іншої не впливає на жодний механічний процес (математичний опис будь-якого закону механіки однаковий в усіх ІСВ).
Отже, всі ІСВ рівноправні.
Перший закон Ньютона:


Слайд #8
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #8

числове значення прискорення, одержуваного тілом масою т під дією сили F, прямо пропорційне числовому значенню сили і обернено пропорційне масі тіла, а напрям вектора а збігається з напрямом вектора F.
Другий закон Ньютона:
Наслідок з другого закону Ньютона:
F=m*a


Слайд #9
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #9

сили, з якими будь-які два тіла діють одне на одне, чисельно рівні,
протилежно направлені F12 = F21
і діють вздовж однієї прямої.
Третій закон Ньютона:


Слайд #10
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #10

 
Гравітаційна взаємодія


Слайд #11
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #11

Луна
Марс
Юпитер
При розтягу або стисканні тіла у ньому виникають електричні за своєю природою сили, які намагаються повернути тіло до початкового стану. Такі сили називають силами пружності.
Вони виникають при деформаціях тіла.
Сила пружності


Слайд #12
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #12

Види деформації:
Пружна – при припиненні дії на тіло виникає повне відновлення його початкових форм і об`єму. Відновлення відбувається під дією сили пружності.
Пластична – при припиненні дії на тіло зберігаються деякі зміни порівняно з початковим станом (залишається початкова деформація)
Способи створення пружних деформацій:
a) шляхом одновісного ростягу чи стиску;
b) шляхом всебічного стиску;
c) шляхом зсуву.
Fпр.=-kx
де k - коефіцієнт пропорційності, що характеризує жорсткість пружини, Н/м.


Слайд #13
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #13

Сила тертя
З явищем тертя людина зустрічається щоденно в процесі трудової діяльності: в одних випадках вона зменшує його, в інших — збільшує.
Сила тертя супроводжує будь-який рух тіла чи стан спокою. Вона виникає при безпосередньому стиканні тіл і завжди напрямлена вздовж поверхні стикання.
Є такі види тертя:
1)спокою;
2)ковзання;
3)кочення.
Також тертя буває сухим і рідким.
Сила тертя спокою напрямлена протилежно — силі, що прикладена до нерухомого тіла і паралельна до поверхні стикання його з іншим тілом.


Слайд #14
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #14

Схема дії сил при терті ковзання: W — сила ваги,
N — нормальна сила реакції опори, F — прикладена сила, що заставляє тіло ковзати по поверхні, Ff — сила тертя ковзання.


Слайд #15
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #15

Тертя ковзання — зовнішнє тертя руху, під час якого швидкості тіл в точках дотику відрізняються за величиною і (чи) напрямком і діє на тіло у напрямку, протилежному до напрямку проковзування;
Тертя кочення — тертя руху, під час якого швидкості тіл однакові за величиною і напрямком, принаймні, в одній точці зони контакту і виникає при коченні одного з двох контактуючих тіл одне відносно одного;
Тертя спокою — тертя між двома твердими тілами за відсутності їх руху одне відносно одного. Це вид тертя виникає між двома тілами, котрі перебувають у взаємному контакті, і перешкоджає виникненню відносного руху. Його слід подолати для того, щоб привести у рух одне відносно одного два контактуючих тіла. Сила тертя спокою діє протилежно до напрямку ймовірного руху.


Слайд #16
Презентація на тему «Основні закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила» - Слайд #16

Дякую за увагу


Завантажити презентацію