Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1) - Слайд #1

Електричний струм


Слайд #2
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1) - Слайд #2

Закон Ома
Зако́н О́ма — це твердження про пропорційність сили струму в провіднику прикладеній напрузі.
Закон Ома справедливий для металів і напівпровідників при не надто великих прикладених напругах. Якщо для елемента електричного кола справедливий закон Ома, то говорять, що цей елемент має лінійну вольт-амперну характеристику.


Слайд #3
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1) - Слайд #3

Відкрив закон Ома Георг Симон Ом.


Слайд #4
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1) - Слайд #4

Електричний опір
Електри́чний о́пір — властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму. Позначається літерою R. Електричний опір використовується у випадках лінійної залежності електричного струму в провіднику від прикладеної напруги, й є коефіцієнтом пропорційності між падінням напруги U й силою струму I.


Слайд #5
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1) - Слайд #5

Залежність опору від розмірів провідника
Для провідника довжиною l і поперечним перерізом S опір визначається за формулою:
де ρ — питомий опір — характеристика матеріалу з якого виготовлений провідник. Питомий опір — це опір провідника кубічної форми з одиничними розмірами. Найменше значення ρ для срібла і золота. Ці матеріали використовують для виготовлення контактів в мікросхемах.


Слайд #6
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1) - Слайд #6

При збільшенні температури, по-перше, збільшується теплова швидкість електронів; по-друге, збільшується амплітуда коливання атомів відносно їхнього рівноважного положення. Необхідно зазначити, що вплив першого процесу, а саме — збільшення теплової швидкості, в меншій мірі впливає на опір провідника, ніж коливання атомів.
Залежність опору від температури


Слайд #7
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1) - Слайд #7

Послідовне і паралельне з'єднання
Послідовне і паралельне з'єднання в електротехніці - два основних способи з'єднання елементів електричного кола. При послідовному з'єднанні всі елементи пов'язані один з одним так, що ділянка кола не має жодного вузла. При паралельному з'єднанні всі вхідні в коло елементи об'єднані двома вузлами і не мають зв'язків з іншими вузлами. При послідовному з'єднанні провідників сила струму у всіх провідниках однакова.


Слайд #8
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1) - Слайд #8

Послідовне з'єднання
При послідовному з'єднанні провідників сила струму в будь-яких частинах кола одна й та ж:
Повна напруга в колі при послідовному з'єднанні, або напруга на полюсах джерела струму, дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола:
Загальний опір усієї ланки кола дорівнює сумі
опорів:
.


Слайд #9
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1) - Слайд #9

Паралельне з'єднання
Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих паралельно з'єднаних провідниках:
Напруга на ділянках кола і на кінцях всіх паралельно з'єднаних провідників одна й та ж:
Опір ділянки визначається із рівняння і є сумою провідностей:


Слайд #10
Презентація на тему «Електричний струм» (варіант 1) - Слайд #10

Дякую за увагу!!!


Завантажити презентацію