Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #1

Властивості складних систем. Біосфера. Основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільстві.
Презентацію підготували


Слайд #2
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #2

Властивості складних систем


Слайд #3
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #3

Система - це реальна або уявна сукупність частин, цілісні властивості якої визначаються взаємодіями між цими частинами.
Всю багатогранність нашого світу можна уявити у вигляді трьох ієрархій, що виникли поетапно і тісно взаємопов'язані між собою.
Це природна, соціальна і господарська матеріальні системи.


Слайд #4
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #4

Великі складні системи складаються з численних взаємозалежних і таких, що взаємодіють між собою, різнорідних елементів і підсистем. Складні системи мають принципово нові властивості, яких не має жодний зі складових елементів.
Приклади складних систем:
живий організм
екосистема
підприєм-ство
галузь економіки


Слайд #5
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #5

 Загальні властивості складних систем:
Емерджентність.
 Властивості системи навряд чи можна збагнути лише на основі характеристик її складових частин. Вирішальне значення тут має взаємодія між елементами системи. Складання системного цілого й утворена при цьому інтеграція підпорядковуються іншому, можливо, дещо схожому за характером дії закону формування, функціонування та еволюції.
Різноманіття елементів системи.
Система не може складатися з абсолютно ідентичних елементів.
Стійкість. 
Переважання внутрішніх взаємодій у динамічній системі над зовнішніми визначає її сталість і здатність до самозбереження. Зовнішні впливи на природну систему, якщо вони переважають її внутрішню енергетику взаємодії, призводять до безповоротних змін, деградації і навіть до загибелі системи.
Динамічність. 
Будь-яка жива (екологічна) система є по суті динамічною, а тому і відкритою системою.
Еволюційність. 
Виникнення і становлення всіх систем зумовлено еволюцією. Самопідтримувальні динамічні системи еволюціонують у бік усклад нення організації і виникнення системної ієрархії, що є результатом ланцюгової реакції трансформації ієрархій і дає життя підсистемам у структурі систем. Наслідком збільшення складнощів і різноманіття вважається динамізмеволюції, чим і пояснюється прискорене проходження її ступенів (етапів), рівноцінних за своїми якісними зрушеннями.
Моделювання. 
Будь-яка реальна система може бути подана у вигляді певного образу, який називають моделлю системи. Моделювання, як правило, супроводжується незначним спрощенням і формалізацією взаємозв'язків у системі.


Слайд #6
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #6

Біосфера. Основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу.


Слайд #7
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #7

Біосфера - це своєрідна оболонка Землі, що охоплює всю сукупність живих організмів і ту частину речовини планети, яка перебуває в безперервному обміні з цими організмами.
Просторові межі біосфери
Поняття «біосфера» (від грецьк. біос — життя) запропонував 1875 року австрійський геолог Е. Зюсс. Учення про біосферу як особливу частину Землі, населену живими організмами, створив український учений В. І. Вернадський, хоча, на його думку, вперше до цієї ідеї наблизився французький біолог Ж. Б. Ламарк.
Е. Зюсс В. І. Вернадський Ж. Б. Ламарк


Слайд #8
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #8

В.І. Вернадський розглядав біосферу як простір життя, а її основою вважав взаємодію живої і неживої речовини. Учений обґрунтовано стверджував, що біосфера - це організована оболонка Землі, провідна роль у формуванні і підтримці якої належить живим організмам.
Основу вчення В.І. Вернадського про біосферу склали такі положення:


Слайд #9
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #9

Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільстві


Слайд #10
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #10

Етапи еволюції й розвитку природи:
До появи в природі людини


Слайд #11
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #11

Епоха збиральництва й мисливства
Первісна людина сприймала світ, відчуваючи себе частиною природи.


Слайд #12
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #12

Епоха аграрної культури
Вона позначилася поступовим переходом людини до осілого способу життя, заселенням і освоєнням нових територій, прирученням диких тварин і введенням у культуру дикорослої флори.


Слайд #13
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #13

Епоха індустріального виробництва
Людство сповідувало підхід господаря природи, яка дана йому задля задоволення власних потреб


Слайд #14
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #14

Епоха постіндустріального суспільства
Ця епоха характеризується надприродними масштабами споживання ресурсів Землі. Стрімке зростання чисельності населення у XX - на початку XXI ст. призвело до дефіциту ще й просторових ресурсів особливо в урбанізованих районах


Слайд #15
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #15

Порушення природних процесів і деградація природи призвели до глобальних змін клімату на планеті, непередбачуваності кліматичних змін і активізації природних стихійних процесів.


Слайд #16
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 2) - Слайд #16

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію