Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #1

Рівні організації живої матерії
Матеріали до уроків у 10 класі.


Слайд #2
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #2

Органічний світ на Землі являє собою складну біологічну систему життєвих форм, яка складається з окремих комплексних утворень - біотичних угрупувань різного рівня.
Біологічна відкрита система - це структура, яка здійснює постійний обмін речовин та енергії із середо- вищем, у котрому вона народилася, та є структурно стійкою в ньому. Виділення рівнів організації біологічних систем має за мету розкриття сутності живої природи в її русі, у пізнанні законів розвитку.
Рівні організації живої матерії


Слайд #3
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #3

Жива матерія може перебувати на різних рівнях організації, що поступово сформувалися в процесі її еволюції.
Розрізняють такі рівні організації живої матерії:
молекулярний;
клітинний;
тканинний;
органний або системний;
організмовий;
популяційно-видовий;
біогеоценотичний;
біосферний.
Рівні організації живої матерії


Слайд #4
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #4

Рівень функціонування біологічних макромолекул - біополімерів: нуклеїнових кислот, білків, полісахаридів, ліпідів, стероїдів. З цього рівня починаються найважливіші процеси життєдіяльності: обмін речовин, перетворення tttенергії, передача спадкової ttttінформації. Цей рівень tttttвивчають: біохімія, tttttмолекулярна генетика, ttttмолекулярна біологія, tttttбіофізика.
Молекулярний рівень


Слайд #5
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #5

Клітинний рівень - це рівень клітин бактерій, ціанобактерій, одноклітинних та багатоклітинних організмів. Клітина - це структурна та функціональна одиниця живого. Вона є елементарною одиницею будови, життєдіяльності і розвитку живої матерії.  
Клітинний рівень


Слайд #6
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #6

Характеризується тим, що в кожній клітині як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів відбуваються обмін речовин і перетворення енергії, зберігається та реалізується вся спадкова інформація. Клітини здатні до розмноження і передачі спадкової інформації дочірнім клітинам. Цей рівень вивчають цитологія, цитохімія, цитогенетика, мікробіологія.
Клітинний рівень


Слайд #7
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #7

Тканинний рівень організації - це рівень, на якому вивчається будова і функціонування тканин. Досліджується цей рівень гістологією і гістохімією.
Тканинний рівень


Слайд #8
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #8

Системний рівень організації - це рівень органів багатоклітинних організмів. Під час індивідуального розвитку клітини спеціалізуються за будовою та виконуваними функціями, часто формуючи тканини. З тканин формуються органи. Вивчають цей рівень анатомія, фізіологія, ембріологія.
Системний рівень


Слайд #9
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #9

Різні органи взаємодіють між собою у складі певної системи органів. Цим забезпечується функціонування цілісного організму як інтегрованої біологічної системи. Організмовий рівень організації - це рівень одноклітинних, колоніальних і багатоклітинних організмів.
В одноклітинних організмів організмовий рівень збігається з клітинним.
Організмовий рівень


Слайд #10
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #10

Специфіка організмового рівня в тому, що на цьому рівні відбувається декодування і реалізація генетичної інформації, формування ознак, властивих особинам даного виду. Цей рівень вивчається морфологією, анатомією, ембріологією, фізіологією, генетикою, палеонтологією.
Організмовий рівень


Слайд #11
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #11

Особини одного виду об'єднуються в групи – популяції. Популяції одного виду більш-менш відмежовані від інших. Популяції є не тільки елементарними одиницями виду, а й еволюції, оскільки в них відбуваються основні еволюційні процеси. Ці процеси здатні забезпечити формування нових видів, що підтримує біологічне різноманіття нашої планети.
Популяційно-видовий рівень


Слайд #12
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #12

Популяційно-видовий рівень організації характеризується високим біорізноманіттям. На цьому рівні вивчаються генетичні і екологічні особливості популяцій, елементарні еволюційні чинники, їх вплив на генофонд та проблеми збереження видів.
Цей рівень вивчається систематикою, таксономією, екологією, біогеографією, генетикою популяцій.
Популяційно-видовий рівень


Слайд #13
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #13

Популяції різних видів, які населяють спільну територію, взаємодіють між собою та з чинниками неживої природи, входять до складу надвидових біологічних систем – екосистем. Екосистеми, які охоплюють територію з подібними фізико-кліматичними умовами, називають біогеоценозами. Для них характерні постійні потоки енергії між популяціями різних видів, а також постійний обмін речовиною між живою та неживою частинами біогеоценозів, тобто колообіг речовин.
Біогеоценотичний рівень


Слайд #14
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #14

Біогеоценотичний - це рівень мікроекосистем та макроекосистем. На ньому вивчаються типи живлення, типи взаємин організмів і популяцій в екосистемі, чисельність популяцій, динаміка чисельності популяцій, щільність популяцій, продуктивність екосистем, сукцесії. Цей рівень вивчає екологія.
Біогеоценотичний рівень


Слайд #15
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #15

Окремі екосистеми нашої планети разом утворюють біосферу – частину оболонок Землі, населену живими організмами. Біосфера становить єдину гігінтську екосистему нашої планети – мега-екостистему. Біосферний рівень організації живої матерії характеризується глобальним колообігом речовин, хімічних елементів і потоками енергії, які забезпечують функціонування біосфери.
Біосферний рівень


Слайд #16
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #16

P.S.
За сучасними даними біологічної науки, рівнів організації живої матерії визначають менше:
молекулярний;
клітинний;
організмовий;
популяційно-видовий;
біогеоценотичний;
біосферний.


Слайд #17
Презентація на тему «Рівні організації живої матерії» (варіант 1) - Слайд #17

Бережіть
свою планету!