Презентація на тему «Природний добір»


Рейтинг презентації 3.33 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #1

Природний добір


Слайд #2
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #2

Постійні зміни умов зовнішнього середовища на протязі тривалого часу є причиною різноманітних індивідуальних спадкових змін, які можуть бути нейтральними, шкідливими або корисними. Внаслідок життєвого змагання в природі відбувається постійна вибірна елімінація одних особин і переважне виживання та розмноження індивідів і груп особин, які, змінюючись, набули корисних особливостей. Внаслідок схрещування відбувається поєднання ознак однієї форми з ознаками іншої. Так з покоління в покоління накопичуються незначні корисні спадкові зміни і їх комбінації, які згодом стають характерними ознаками популяції, різновидності, виду. Причому, внаслідок закону кореляції одночасово з посиленням адаптивних змін в організмі відбувається перебудова й інших ознак. Добір постійно діє на весь організм, на всі його зовнішні і внутрішні органи, на їх структуру і функцію. Цей досить тонкий і точний механізм поступово накопичує нове, перебудовує, пристосовує, шліфує організми. Природний добір — процес історичний. Його дія проявляється через багато поколінь, коли малопомітні індивідуальні зміни сумуються, комбінуються і стають характерними адаптивними ознаками груп організмів (популяції, виду і т. д.).


Слайд #3
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #3

Природний добір (відбір):
виживання найбільш пристосованих у боротьбі за існування організмів, здатних залишити численне потомство;
процес, завдяки якому сприятливі спадкові характеристики стають загальнішими в наступних поколіннях популяції організмів, що розмножуються, а несприятливі спадкові характеристики стають менш загальними


Слайд #4
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #4

Природний добір — одна з найважливіших концепцій сучасної біології. Термін був введений Чарльзом Дарвіном в його інноваційній книзі 1859 року «Походження видів» у якому природний відбір був описаний аналогічно селекції (штучному відбору), процесу, у якому для розмноження систематично відбираються тварини із рисами, корисними для людини. Поняття природного добору спочатку розвивалося у відсутності дійсної теорії спадковості; за часів Дарвіна сучасна генетика ще не була відома.


Слайд #5
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #5

Обставини, що сприяють природному добору1.    Кількість особин і їхня різноманітність2.    Частота мутацій3.    Інтенсивність розмноження4.    Індустріальний меланізм5.    Частота зміни поколінь6.    Розміри ареалу і різноманітність умов життя в ньому7.    Ізоляція, що перешкоджає схрещуванню


Слайд #6
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #6

Форми природного добору:
Стабілізуючий
Рушійний
Дизруптивний


Слайд #7
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #7

Форми добору: а — спрямований (селективна перевага в особин з крайніми значеннями ознаки); б — стабілізуючий (селективна перевага в особин із середніми значеннями ознаки); в — дизруптивний (процес, протилежний стабілізуючому добору).


Слайд #8
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #8

Стабілізуючий добір —домінування організмів із середньою нормою реакції, що характерна для виду організму. У малозмінних умовах існування збільшується чисельність особин із середньою нормою реакції. Із покоління в покоління відтинаються крайні форми, а закріплюються організми з певною нормою реакції


Слайд #9
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #9

Рушійний добір —виникнення нових генотипу та фенотипу, які найбільш відповідають умовам середовища, які повільно змінюються. Кожний вид складається не з абсолютно однакових особин. При тривалій зміні зовнішнього середовища в одному напрямку створюються умови, при яких окремі мутації виявляються корисними й зберігаються в ході добору.
Зумовлює постійну зміну пристосувань видів відповідно до змін умов середовища


Слайд #10
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #10

Дизруптивний добір —виживання організмів із крайньою нормою реакції, яка найбільше відповідає умовам навколишнього середовища. Іноді умови зовнішнього середовища змінюються таким чином, що перевагу одержують крайні форми. Кількість таких форм швидко збільшується, що може привести до перетворення виду


Слайд #11
Презентація на тему «Природний добір» - Слайд #11

Природний добір – основний рушійний фактор еволюції живих організмів. До думки про існування природного добору прийшли незалежно друг від друга й майже одночасно кілька англійських натуралістів : В. Уеллс (1813р.), П. Метью (1831р.), е. Блайт (1835, 1837р.), А. Уоллес (1858р.), Ч. Дарвін (1858, 1859р.); але тільки Дарвін зумів розкрити значення цього явища як головного фактора еволюції й створив теорію природного добору. На відміну від проведеного людиною штучного відбору, природний добір обумовлюється впливом на організми навколишнього середовища.