Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів»


Рейтинг презентації 3.8 на основі 10 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #1

Емоції та почуття.
Види емоційних станів


Слайд #2
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #2

Робота в парах
Прислухайтеся до своїх органів чуттів і продовжіть фразу:
“ У цю хвилину я відчуваю …”
Це – ваші відчуття!


Слайд #3
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #3

Прислухайтесь до свого настрою і продовжіть фразу: “ У цю хвилину мені…”
Це – ваші емоції!


Слайд #4
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #4

Висловіть свої почуття один до одного.
“Ти подобаєшся мені”, “Я відчуваю до тебе симпатію”, “Я поважаю тебе”…
Це – ваші почуття!


Слайд #5
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #5

То що ж таке «емоції» та «почуття»?


Слайд #6
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #6

Емоції-реакція людини і тварини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників, що мають яскраво виражене суб'єктивне забарвлення.
Емоція - це конкретна форма протікання психічного процесу переживання почуттів.
Почуття - це відображення у свідомості людини її ставлення до дійсності, що виникає при задоволенні чи незадоволенні вищих потреб.


Слайд #7
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #7

В житті людини велике значення мають не тільки безпосередньо емоції, а й такий їх специфічний прояв як почуття. Обидва явища хоч і існують в єдності, все ж мають суттєві відмінності.
Емоції – це реакції, які викликаються певними епізодичними впливами або внутрішніми станами організму.
Почуття – це стале емоційне ставлення tttдо різних сторін оточуючої дійсності.
Емоції – це прості переживання, ttttпов'язані з задоволенням або ttttнезадоволенням органічних потреб.
Почуття пов'язані з вищими духовними потребами, що виникли в ході історичного розвитку людства.
Емоції пов'язані з першою сигнальною системою. Почуття пов'язані з другою сигнальною системою.


Слайд #8
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #8

За ступенем збудження чи заспокоєння
СТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова tt“стенос”- сила) підвищують ttttактивність, енергію та ttttжиттедіяльність, tttttвикликають підйом
та бадьористь.
АСТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “астенос”- слабкість, безсилля) зменшують активність та енергію людини, пргнічують життедіяльність.


Слайд #9
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #9

Функції емоцій:
– сигнальна функція – завдяки емоціям ми дізнаємось про значущі для нас події, про те, що відбувається навколо;
– регулятивна функція – забезпечує напрямок і інтенсивність поведінки людини;
– експресивна функція – виражає внутрішні переживання індивіда в зовнішній формі – міміці, жестах, особливостях мовлення та т ін.;
– комунікативна функція – за допомогою емоцій ми спілкуємось один з одним.


Слайд #10
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #10

Емоційні стани - психічні стани, які виникають у процесі життєдіяльності суб'єкта і визначають не тільки рівень інформаційно-енергетичного обміну, але і спрямованість поведінки. Емоції керують людиною набагато сильніше, ніж це здається на перший погляд.
Навіть відсутність емоцій це ttttемоція, точніше ціле емоційний tttстан, який характеризується ttttвеликою кількістю ttttttособливостей у поведінці tttttлюдини.


Слайд #11
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #11

ОСНОВНІ емоційні стани, що виділяються в психології:
1) Радість (задоволення, веселощі)2) Смуток (апатія, сум, депресія),3) Гнів (агресія, озлоблення),4) Страх (тривога, переляк),5) Подив (цікавість),6) Огида (презирство, огиду).


Слайд #12
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #12

Обробка та інтерпретація результатів
Підбийте підсумки самооцінювання:
 
«Перешкоди» у встановленні емоційних контактів:
Номери питань і відповіді за «ключем»
1. Невміння управляти емоціями, дозувати їх
+ 1,
-6,
+11,
+16,
-21
2. Неадекватний прояв емоцій
-2
+7,
+12,
+17,
+22
3. Негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій
+3,
+8,
+13,
+18,
-23
4. Домінування негативних емоцій
+4,
+9,
+ 14,
+19,
+24
5. Небажання зблизитися з людьми на емоційній основі
+5,
+ 10
+15,
+20
, +25


Слайд #13
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #13

Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
1. ІНТЕРЕС – позитивна емоція, що мотивує навчання, розвиток навичок та вмінь, творчі прагення.
2. РАДІСТЬ – позитивне емоційне ttttзбудження, що виникає при появі ttttможливості досить повно задовольнити tttактуальну потребу, ймовірність чого до tttцього моменту була невисокою чи ttttневизначеною.
3. ГОРЕ – емоція зумовлена комплексом причин, пов”язаних з невідтвореними життєвими втратами.
4. ГНІВ - може викликати бажання покарати, наказати.Може сприяти мобілізації сили, викликати відчуття впевненності у правильності власних дій.
5. ОГИДА – часто виникає разом з гнівом, але має свої власні ознаки і по- іншому переживається. Огида являє собою бажання позбавитись від когось чи від чогось.


Слайд #14
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #14

Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
6. ПРЕЗИРСТВО - емоція,що відображає втрату іншою людиною чи цілою групою своєї значущості для індивіда, переживання останнім своєї переваги в порівнянні з іншими.
7. СТРАХ – переживання, зумовлене ttttотриманням прямої чи опосередкованої tttінформації про реальну чи уявну загрозу, tttочікування невдачі при здійсненні дій, ttttобумовленої ситуацією, що tttttвиникла.Вважається , що страх являється tttоднією з найбільших негативних емоцій.
8. ПОДИВ – різке підвищення нервової стимуляції, що виникає в наслідок несподіваних подій.


Слайд #15
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #15

Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
9. СОРОМ – виникає як переживання неузгодженності (дійсного чи тільки уявного ) між нормою поведінки і фактичною оцінкою, ttпрогнозування засуджуючої чи різко негативної tttоцінки оточуючих.Сором мотивує бажання tttсховатися, зникнути.
10. ПРОВИНА- емоція, схожа на сором, tttоскільки також виникає у результаті ttttнеузгодження очікуваної та реальної ttttповедінки.
Однак сором може з'являтися внаслідок tttбудь-яких помилок, вина ж виникає при порушеннях морального чи етичного характеру, при чому в ситуаціях, в в яких людина відчуває особливу відповідальність.


Слайд #16
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #16

Тривалі емоційні стани:
Афект – психологічний стан, в основі якого лежить сильне, відносно короткочасне емоційне переживання. Це реакція на екстремальну ситуацію.
Настрій – загальний, відносно невеликий за інтенсивністю, емоційний стан людини, що характеризує її життєвий тонус протягом певного часу.
Пристрасть – стійке, глибоке та сильне емоційне прагнення людини до певного tttоб'єкта. Максимальний інтерес до предмета.
Фрустрація – емоційний стан людини, який викликається tttоб'єктивно нездоланними перешкодами або труднощами tttна шляху досягнення бажаної мети.
Стрес – сильне емоційне збудження, а також сукупність tttстереотипних, філогенетично запрограмованих ttttнеспецифічних реакцій усього організму, що робить tttможливим підвищену фізичну активність. Виникає в tttскрутних, несподіваних та небезпечних ситуаціях.


Слайд #17
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #17

Апатія — філософське поняття, психічний стан, викликаний втомою, важкими переживаннями або хворобою, що означає відмову від всіх пристрастей, зникнення інтересу та байдужість до всього оточуючого, звільнення від почуття страху і проблем навколишньої дійсності.
Депресія (від латинського слова depressum - знижувати, придушувати, гнітити) - стан, що характеризується пригніченим чи tttсумним настроєм і зниженням психічної ttttактивності, що сполучаються з руховими ttttрозладами і різноманітними соматичними tttt(тілесними) порушеннями (втрата апетиту, ttttсхуднення, запори, зміна ритму серцевої ttttдіяльності і т.п.).
Доброзичливість - відношення до людини, орієнтоване на сприяння його благу, на здійснення добра. Суб'єктивно доброзичливість проявляється в прихильності, симпатії, співчутті, благодіянні.
Переляк-серйозний страх є відповіддю на деяку грізну небезпеку що насувається, тоді як дріб'язковий повстає при зіткненні з незначною небезпекою.


Слайд #18
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #18

Почуття і здоров'я
5 емоцій,що негативно впливають на здоров'я
Австрійський вчений, ttttфахівець у галузі психології tttта психосоматики, Вольфганг tttГрубер провів дослідження, в tttході якого він спостерігав за tttдобровольцями у кількості двох тисяч протягом п‘яти років. Підбивши підсумки, було виділено 5 найшкідливіших для здоров'я почуттів.


Слайд #19
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #19

Заздрість
Було з‘ясовано, що у заздрісників вище ризик виникнення інфаркту у 2,5 рази, ніж у людей, які раді чужим успіхам. Вчений назвав заздрість отрутою для людського серця.


Слайд #20
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #20

Ревнощі
Дослідження показало, що ревнощі ведуть до порушення гормонального статусу організму. Почуття ревнощів притаманне дріб'язковим, тиранічними людям.


Слайд #21
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #21

Самобичування
Як було показано, почуття провини до себе підвищує ймовірність розвитку онкологічних процесів. Люди, що займаються самобичуванням, частіше хворіють на простудні захворювання, більше схильні до інфекцій і сприймають це як належне. А вчені стверджують, що здоров'я на 80% залежить від психологічного стану людини.


Слайд #22
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #22

Жалість до себе
Жалість до себе веде до виникнення проблем з печінкою, збільшується вироблення ацетилхоліну — гормону слабкості, знижується вміст цукру в крові, виникають проблеми з прийомом їжі.


Слайд #23
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #23

Жадібність
У жадібних людей часто виникають проблеми з травленням, може виникнути булімія або анорексія. Почуття жадібності часто межує з недоречним марнотратством.


Слайд #24
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #24

Види почуттів
Моральні почуття — це почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себе.
Естетичні почуття — це чуття краси в явищах природи, в праці, в гармонії барв, звуків, рухів і форм.
Праксичні почуття — це переживання людиною свого ставлення до діяльності.
Інтелектуальні почуття являють собою емоційний відгомін ставлення особистості до пізнавальної діяльності в широкому розумінні.
Пізнавальні почуття залежно від умов життя, навчання та виховання мають різні рівні свого розвитку.


Слайд #25
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #25

Тренінг самоконтролю
Надути кульку нормального розміру іншу – занадто сильно.
Яка кулька “проживе” довше?
Що може статися з тією , що надута занадто сильно?


Слайд #26
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #26

Поради для самоконтролю емоційного стану
Вправа «Візьми себе в руки».
Продовжуючи тему самоконтролю і саморегуляції поведінки керівник навчає дітей наступному прийому. Він говорить, що як тільки учень відчує, що  його щось непокоїть, хочеться когось стукнути, щось кинуть, є дуже простий засіб довести собі свою силу: потрібно взятися долонями за лікті і сильно притиснути руки до грудей. – це поза сильної духом людини.


Слайд #27
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #27

Рекомендації для тих, хто бажає побороти невдачі
Недовіра людини у свої здібності, обрікає її до постійних невдач.
Страх притягує невдачі! Руйнує особистість та її власне життя!
Сила, мудрість та спокій розсіють страх і небезпеку.
Опиши свою невдачу або кризу, яка сталася з тобою за останній час, і не забудь додати те, чого цей досвід тебе навчив. У кожній проблемі завжди існує позитивний аспект.
Не бійся допускати помилки. Всі люди, що стають успішними у житті досягають позитивних результатів методом різних проб та помилок.
Не втрачай надії на успіх у кінцевому результаті своїх дій. Страхи, суєта та психологічні комплекси заважають у досягненні успіху.
Слухай внутрішній голос. Вір собі, своїм почуттям і не бійся приймати спонтанні рішення.
Заглянь у себе, розчисти свій внутрішній простір від негативних думок, і у тебе звільниться стільки енергії, що ти зможеш втілити всі свої грандіозні плани.
Ніколи не піддавайся почуттю безвихідності, бо з любої ситуації завжди знайдеться вихід.
Використовуй життєві труднощі, як мудрий досвід у подальших життєвих ситуаціях.
Якщо людина вважає,що її не поважають та не люблять інші, насамперед вона не любить та не поважає себе.


Слайд #28
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #28

Руханка“Дзеркало емоцій”
Спостерігаючи за людиною і її емоціями ми можемо без слів зрозуміти її настрій. Навіть за посмішкою видно чи радісна вона, чи “сміх крізь сльози ”
Робота у парах
Демонстрація емоції та повторення певної емоції у віддзеркаленні.
Відображення радості усіма учнями.
(звернути увагу на вплив відображення емоції на настрій)


Слайд #29
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #29

Підсумкове завдання
Вправа “Врятуй пташеня”
Уявіть , що ви тримаєте у руках маленьке беззахисне пташеня. Обережно стуліть долоні, зігрійте його своїм подихом, прикладіть до грудей, віддайте йому часточку свого тепла. Обережно розкрийте долоні і подивіться, як воно розправило крильця, злетіло високо у небо і радісно заспівало. Усміхніться йому і побажайте всього найкращого. Озерніться навколо і побажайте гарного дня своїм друзям і самим собі.


Слайд #30
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #30

Руханка


Слайд #31
Презентація на тему «Емоції та почуття.Види емоційних станів» - Слайд #31

До зустрічей!