Презентація "Алфавіт Pascal"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Алфавіт Pascal"
Слайд #1
Алфавіт мови програмування Pascal.Величини. Типи даних.Набір функцій та операцій для кожного з типів.


Слайд #2
Алфавіт мови програмування Паскаль складається з:
1. Символів, що використовуються для імен змінних:
2. Символів-розділювачів:
Малі та великі літери латинського алфавіту;
Арабські цифри від 0 до 9;
Символ підкреслення _ .
Символ пробілу;
Розділові знаки: . , ‘ : ;
3. Спеціальних символів: + - * / { } [ ] ( ) < > = # $ @
4. Складених символів: >= <= <> := ..
5. Зарезервованих слів: if, else, read, begin тощо.


Слайд #3
Величини – це дані, що обробляються програмами.


Слайд #4
Формат опису сталих величин
Const <ідентифікатор>=<значення величини>;
Наприклад,
Const max=1000;
pi=3.14;


Слайд #5
Формат опису змінних величин
Var <ідентифікатор> : <тип величин>;
Наприклад,
Var sum1, sum2: real;
n: integer;


Слайд #6
Типи даних у мові програмування Паскаль поділяються на:
Скалярні (прості)
Стандартні (цілі, дійсні, літерні, булеві);
Типи користувача.
Структуровані (складені).


Слайд #7
Цілі числа
Тип
Діапазон значень
Об'єм у пам'яті (байт)
Shortint
-128 .. 127
1
Byte
0 .. 255
1
Integer
-32768 .. 32767
2
Word
0 .. 65535
2
Longint
-231 .. 231 – 1
4


Слайд #8
Операції над цілими числами
Операція Позначення
Додавання +
Віднімання -
Множення *
Ділення /
Ціла частина від
ділення div
Остача від ділення mod
Рівність =
Не рівність <>
Менше <
Менше або рівне <=
Більше >
Більше або рівне >=


Слайд #9
Процедура та функції, що використовуються для цілих чисел
Abs(x) функція, що знаходить модуль числа Х
Sqr(x) функція, що знаходить квадрат числа Х
Inc(x,y) функція, що збільшує значення Х на величину У
Dec(x,y) функція, що зменшує значення Х на величину У
Succ(x) функція, що знаходить елемент з наступним порядковим номером
Pred(x) функція, що знаходить елемент з попереднім порядковим номером
Random (x) генерує значення випадкового числа від 0 до Х.
Odd(x) функція, що визначає непарність числа Х.


Слайд #10
Дійсні числа
Тип
Діапазон значень
Об'єм у пам'яті (байт)
Real
±2.9*10-39.. ±1.7*1038
6
Single
±1.5*10-45.. ±3.4*1038
4
Double
±5.0*10-324.. ±1.7*10308
8
Extended
±3.4*104932.. ±1.1*104932
10
Comp
9.2*10-18..9.2*1018
8


Слайд #11
Операції над дійсними числами
Операція Позначення
Додавання +
Віднімання -
Множення *
Ділення /
Рівність =
Не рівність <>
Менше <
Менше або рівне <=
Більше >
Більше або рівне >=


Слайд #12
Процедури та функції для роботи над дійсними величинами
Abs(x) функція, що знаходить модуль числа Х
Sqr(x) функція, що знаходить квадрат числа Х
Sqrt(x) функція, що знаходить корінь квадратний від Х
Ln(x) функція, що знаходить логарифм натуральний від Х
Exp(x) знаходить ех
Sin(x) знаходить синус від Х
Cos(x) знаходить косинус від Х
Arctan(x) знаходить арктангенс від Х
Trunc(x) знаходить цілу частину від Х, при цьому отримуємо результат цілого типу
Round(x) заокруглює число до найближчого цілого
Int(x) знаходить цілу частину числа Х, при цьому отримуємо результат дійсного типу
Frac(x) знаходить дробову частину числа Х, отримуємо результат дійсного типу


Слайд #13
Обчислення ху
X>0 exp(y*ln(x))
X=0 1
X<0, y - парне exp(y*ln(abs(x)))
X<0, y – непарне -exp(y*ln(abs(x)))


Слайд #14
Подання деяких математичних та тригонометричних функцій, що обчислюються через додаткові вирази:
Logyx ln(X)/ln(Y)
Lg X ln(X)/ln(10)
Tg X sin(X)/cos(X)
Ctg X cos(X)/sin(X)
Arcsin X arctan(X/sqrt(1-sqr(X)))
Arccos X arctan((1-sqr(X))/X)
Arcctg X 1/arctan(X)