Презентація "Основні антропогенні джерела забруднення"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основні антропогенні джерела забруднення"
Слайд #1
Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи та живі організми.
Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи , живі організми.


Слайд #2
Забруднення –це привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у природне середовище.


Слайд #3
Надмір тих чи інших хімічних елементів у компонентах природного середовища визначають за показниками їх гранично допустимих концентрацій (ГДК),які з урахуванням санітарно-гігієнічних норм встановлено для водного ,атмосферного і грунтового середовищ.
Одним із показників забруднень води органічними сполуками є біологічна потреба кисню (БПК),що визначається як кількість оксигену ,необхідна для біохімічного окиснення органічних речовин ,що містяться в одиниці об’єму води за певний період часу;БПК5-оцінюють за 5 діб;БПК20 –за 20 діб.Інтегральним показником забрудняння навколишнього природного середовища є модуль техногенного навантаження ,який визначається як відношення кількості викидів забруднювальних речовиндо одиниці площі.Його величина в Україні становить 1170т/км^2


Слайд #4
У результаті техногенезу в природнє середовище потрапляють гази і газоподібні речовини,аерозолі,пил, сажа,радіонукліди, теплові і електромагнітні випромінювання, шуми і вібрації,забруднені стічні води,тверді відходи тощо.


Слайд #5


Слайд #6
Небезпечні забруднювачі довкілля
Оксид карбону Двооксид сульфіду
Шкідливі вуглеводні
Аерозолі
ПАР і СПАР
Пестициди
Важкі метали
Нафтопродукти


Слайд #7
Забруднювальні речовини ,потрапляючи в компоненти природнього середовища,змінюють їхній хімічний склад і властивості,погіршують якість,призводять до їхньої деградації,руйнування.Так,забруднена атмосфера втрачає свої фізико-хімічні властивості,стає шкідливою для живих організмів і джерелом руйнації архітектурних та інженерних споруд .


Слайд #8
Забруднені грунти втрачають природну родючість через масову загибель мікроорганізмів ,які забезпечують грунтоутворення і насичення грунтів поживними речовинами .


Слайд #9
Забруднена вода несприятлива для водних і наземних організмів ,зумовлює деградацію
гідробіоценозів,погіршує умови життя і виробничої діяльності людини.


Слайд #10
Здатність самоочищуватися рятує від катастроф великого масштабу


Слайд #11
Основні джерела забруднення природного середовища України:
1)Промислові підприємства
2)Транспорт
3)Комунальне господарство
4)Сільське господарство


Слайд #12
Промислові підприємства і підприємства комунального господарства поширені територією країни локально (4,5% площі),а сільськогосподарські угіддя охоплюють близько 71% її території, а отже вплив сільськогосподарського виробництва на довкілля є визначальним у територіальному аспекті.Транспортні засоби належать до мобільних забруднювачів довкілля з лінійно –вузловим характером поширення.


Слайд #13
Нині спостерігається катастрофічне зменшення вмісту кисню в атмосфері. За останні 10—20 років його кількість зменшилася настільки, наскільки за попередні 10 тис. років. Серед основних причин цього явища вирізняють такі:
— зменшення обсягів потрапляння кисню у зв'язку зі скороченням зеленого покриву планети;
— зменшення фітопланктону Світового океану внаслідок його забруднення;
— використання кисню транспортними засобами (наприклад, легковий автомобіль протягом 1 тис. км пробігу спалює річну норму споживання кисню людиною);
— споживання живими організмами (у середньому людина споживає 500 л кисню на добу);
— використання промисловістю шляхом спалювання викопного палива.


Слайд #14
Геосистеми – природні системи різних рівнів, які охоплюють взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери і атмосфери. Компоненти геосистеми пов’язані між собою перетворенням речовин і потоками енергії, процесами гравітаційного переміщення твердого матеріалу, вологообміном, біогенною міграцією хімічних елементів.


Слайд #15
Форми стійкості геосистем
- інертність – здатність геосистеми при дії факторів не виходити із заданої області станів на протязі певного інтервалу часу;
- відновлюваність – здатність геосистеми повертатись за час до області станів після виходу з неї під впливом певного фактора;
- пластичність – наявність в геосистемі кількох областей станів в рамках інваріанта та її здатність переходити при дії факторів з однієї такої області до інших, не залишаючи при цьому інваріантної області на протязі певного часу.


Слайд #16
Отже,стійкість геосистеми полягає в її здатності у разі дії зовнішнього чинника
перебувати в одній області станів і повертатись до неї завдяки інертності й відновлюваності,а також переходити завдяки пластичності з однієї області станів до інших ,не виходячи при цьому за рамки інваріантних змін упродовж заданого інтервалу часу.


Слайд #17
Потенціал стійкості атмосфери-це здатність атмосфери виводити за власні межі забруднювальні речовини(самоочищуватися).
Сприяють очищенню атмосфери інтенсивні вітри і часті опади.
Несприятливими для очищення атмосфери є відсутність опадів і вітрів,тумани,приземна інверсія й інші метеорологічні явища.Тому аналіз погодних умов у межах пір року,окремих місяців дає змогу констатувати і прогнозувати періоди з високим і низьким потенціалами стійкості атмосфери.


Слайд #18


Слайд #19


Слайд #20


Слайд #21


Слайд #22


Слайд #23