Презентація "Індивідуально-психологічна характеристика особистості"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Індивідуально-психологічна характеристика особистості"
Слайд #1
Індивідуально-психологічна характеристика особистості


Слайд #2
План
1.Психологічні процеси особистості та їх види
2.Характеристика психологічних властивостей особистості
3.Види психічних сторін людини


Слайд #3
Психологічні процеси – це психічні явища, що забезпечують первинне відображення і усвідомлення людиною впливів навколишньої дійсності. Як правило, вони мають чіткий початок, певне протікання і яскраво виражене закінчення.


Слайд #4
Психологічні процеси
Емоційні
Пізнавальні
Вольові


Слайд #5
Пізнавальні процеси
Відчуття
Сприйняття
Увага
Мислення
відображення окремих властивостей предметів і явищ, що діють у даний момент на рецептори людини.
відображення в свідомості людини предметів і явищ при їх безпосередньому впливі на органи чуття.
спрямованість психічної діяльності на певні предмети або явища дійсності за умови абстрагування від усього.
соціально обумовлений процес опосередкованого та узагальненого відображення дійсності в ході її аналізу та синтезу


Слайд #6


Слайд #7
В історії психології відомо кілька теорій темпераменту. Найдавніша з них – гуморальна, який пов’язує темперамент зі специфікою мікросередовища організму людини. Еммануїл Кант поділив одних людей вдачі, а інших – на темперамент діяльності; Ганс Юрген Айзенк – на емоційних і неемоційних.
У ХХ столітті була оґрунтована соматична теорія темпераменту Е. Кречмера, який пов’язував поведінку людини з будовою її тіла.


Слайд #8
Темперамент – це форма способу життя, яка виникає на ґрунті розвитку й дозрівання, а не навчання й виховання.
Холерик
Флегматик
Меланхолік
Сангвінік


Слайд #9
Характер – це психічна якість особистості, яка визначає лінію поведінки людини і виражається в її ставленні до навколишнього світу, праці, інших людей і до самої себе.
Структура і зміст характеру кожної людини визначається:
динамікою волі
специфікою прояву емоцій людини та емоційного фону
інтелектуальними здібностями людини
взаємозв’язком цих компонентів


Слайд #10
Здібності – це психічна здатність особистості, яка відображає прояв таких її особливостей, які дозволяють опановувати один чи декілька видів діяльності і успішно ними займатися.


Слайд #11
Психічний стан – це цілісна характеристика психіки людини, яка фіксує момент сталості і своєрідності в динаміці психічних явищ.
Щодо домінування психічних процесів за їх складністю і довільністю від афекту (домінують емоції) і до пристрасті (єдність емоції і волі).


Слайд #12
Афект – це короткочасне бурхливе переживання людини, під час якого знижується ступінь самовладання.


Слайд #13
Депресія – стан душевного розладу, пригнічення, песимізму та занепаду духовних сил.


Слайд #14
Настрій – стан людини, який існує впродовж тривалого часу і визначає її загальний тонус.


Слайд #15
Фрустрація – психологічний стан людини, який виникає суб’єктивно неподоланими труднощами, що виникають на шляху до досягнення мети чи вирішення завдань.


Слайд #16
Дякую за увагу!!!