Презентація "Адміністративна юстиція України: розвиток та проблеми її становлення"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Адміністративна юстиція України: розвиток та проблеми її становлення"
Слайд #1
№9Адміністративна юстиція України: розвиток та проблеми її становлення.


Слайд #2
Однією з основних ознак правової держави є право на доступ до правосуддя та справедливий судовий розгляд.


Слайд #3
Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.19 Конституції України).


Слайд #4
Завдяки створенню адміністративної юстиції буде не тільки гарантовано укріплення правопорядку в сфері управлінської діяльності, а й надано можливість окремому громадянину реалізувати свої права по відношенню до органів державної влади шляхом оскарження їх неправомірних рішень, дій чи бездіяльності.


Слайд #5
Під адміністративною юстицією, як правило, розуміють особливий вид правосуддя, метою якого є здійснення розгляду скарг громадян, їхніх об’єднань, інших фізичних і юридичних осіб на незаконні дії чи бездіяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування (адміністративних органів), їх посадових і службових осіб, які завдають позивачам матеріальних чи (та) моральних збитків.


Слайд #6
До 1996 р. вирішення проблеми адміністративних судів гальмувалося в зв’язку з несприйняттям судовою системою та іншими державними структурами цього виду правосуддя. Лише із запровадженням на конституційному рівні принципу спеціалізації судів загальної юрисдикції адміністративна юстиція перестала бути лише теоретичною проблемою, а її запровадження поступово стало переміщуватися з площини загальнотеоретичних дискусій у сферу законотворення.


Слайд #7
Для розгляду адміністративних справ спеціалізованими судовими органами використовується систематизоване адміністративне законодавство – Адміністративні кодекси. Саме вони докладно регулюють процес прийняття адміністративних рішень, їх реалізацію, процедуру оскарження до вищих інстанцій, права суб’єктів адміністративного провадження, статус державних і муніципальних службовців, їх права й функціональні обов’язки, відповідальність за неналежне виконання цих обов’язків та інші важливі питання управлінської діяльності.


Слайд #8
Серед етапів розвитку адміністративної юстиції як складової адміністративної та судової реформи можна виділити наступні: 1.реформування системи судів відповідно до Конституції, в тому числі запровадження системи адміністративно-правових відносин; 2.правове забезпечення правосуддя в сфері адміністративно-правових відносин; 3.організаційне, матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення діяльності адміністративних судів


Слайд #9
ВИСНОВКИОтже, в Україні до нині так і не склалася система надійного захисту як приватних, так і публічних (у тому числі й державних) інтересів судами. Підсумовуючи, зазначимо, що з прийняттям Адміністративного процесуального кодексу і утворенням системи адмінсудів захист прав, свобод та інтересів людини і громадянина у сфері публічно-правових відносин буде забезпечено реально, а не декларативно.


Слайд #10
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ