Презентація "Будова тексту"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Будова тексту"
Слайд #1
Будова тексту


Слайд #2
Текст - це
зв’язне висловлювання, яке характеризується змістовою єдністю і структурною завершеністю та певним ставленням автора до того, що повідомляється.


Слайд #3
Мета:
Поглибити знання учнів про текст, його структуру, типи.
Познайомити з видами зв’язку між складовими частинами тексту.
Формувати вміння аналізувати його будову.
Розвивати мовленнєво- комунікативні вміння, логічне мислення, пам’ять, творчу уяву.
Виховувати любов до слова, сприяти духовному зростанню.


Слайд #4
Текст
Мотив
Мета


Слайд #5
Текст
Мотив
Мета
Предмет мовлення


Слайд #6
Текст
Мотив
Мета
Предмет мовлення
Тема
Основна думка
Зміст тексту
Мовні засоби


Слайд #7
Текст
Мотив
Мета
Предмет мовлення
Тема
Основна думка
Зміст тексту
Мовні засоби


Слайд #8
Членованість
Цілісність
Ознаки тексту
Зв’язність


Слайд #9
складається з двох або більше речень
ділиться на змістові частини
Членованість


Слайд #10
має мотив, мету, зміст (тему й основну думку)
заголовок відображає тему чи основну думку
Цілісність
добір матеріалу підпорядковується темі і меті передати основну думку висловлювання
є завершене ціле: має початок і кінець


Слайд #11
усі речення пов’язані за змістом (підпорядковуються темі та основній думці висловлювання) і мовними засобами
послідовність речень і порядок слів у них відповідають розвиткові теми й основної думки
Зв’язність
кожна наступна частина продовжує попередню (комунікативна наступність частин)


Слайд #12

Складне синтаксичне ціле (ССЦ, надфразова єдність) – група речень, які об’єднані тісним логічним і синтаксичним зв’язком і являють собою більш повний, порівняно з реченням, розвиток думки.


Слайд #13

ССЦ
Розповідні
описові
типу роздуму


Слайд #14
Автосемантичне (самозначне) речення відзначається відносною самостійністю і несе в собі найважливішу інформацію даного уривка.


Слайд #15
Види
текстового
зв’язку
Послідовний
Паралельний
Контактний
Дистантний
Ретроспективний
Перспективний


Слайд #16
1. Основним поняттям лінгвістики тексту є


Слайд #17
а) слово;
б) речення;
в) ССЦ;
г) текст.


Слайд #18
2. Комунікативна мета тексту (те, заради чого його створено) – це


Слайд #19
а) тема тексту;
б) головна думка тексту;
в) підтема тексту;
г) мікротема тексту.


Слайд #20
3. Проміжною ланкою між текстом і реченням є


Слайд #21
а) слово;
б) словосполучення;
в) ССЦ;
г) абзац.


Слайд #22
4. Для зв’язку речень у тексті служить


Слайд #23
а) “дане”;
б) “нове”;
в) граматична основа речення;
г) другорядні члени речення.


Слайд #24
5. Якщо “даним” наступного речення стає “нове” речення попереднього, йдеться про


Слайд #25
а) паралельний зв’я-зок між реченнями;
б) послідовний зв’я-зок між реченнями;
в) перспективний зв’язок;
г) дистантний зв’язок.