Презентація "Хімічна номенклатура"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Хімічна номенклатура"
Слайд #1
Поняття про номенклатуру
Органічних сполук


Слайд #2
Мета.
Ознайомити з правилами складання назв вуглеводнів ряду алкенів і алкінів та їх ізомерів згідно до міжнародної номенклатури.
Розвивати вміння складати формули сполук за їх назвами та давати назви сполукам за їх формулами.


Слайд #3


Слайд #4


Слайд #5


Слайд #6


Слайд #7


Слайд #8


Слайд #9
Система з правил складання формул та назв
Н
С
С
С
С
С
Н
Н
Н
Н
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
С
Номенклатура
органічних
речовин


Слайд #10


Слайд #11


Слайд #12
СН3

СН3 – С – СООН

СН3
Триметилоцтова кислота
Типи
номенклатури
СН3

СН3 – С – СООН

СН3
2,2 – диметилпропанова кислота
Систематична
СН3

СН3 – С – СООН

СН3
Півалінова кислота
Тривіальна
Раціональна


Слайд #13
Назви відображають походження речовини чи найбільш яскраву його властивість
Тривіальна номенклатура
СН2–СН–СН2
│ │ │
ОН ОН ОН
Глицерин від грець.glykys - солодкий
СН3–СООН
Уксусная кислота
СН2=СН2
Маслородный газ


Слайд #14
СН3

СН3–С–СООН

СН3
Триметил-оцтова кислота
Речовини розглядаються як похідні більш простої речовини, відкритої першою
Раціональна номенклатура
СН3–СООН
Оцтова кислота
NH2-СН2–СООН
Амінооцтова кислота


Слайд #15
Правила номенклатури IUPAC:
(IUPAC - Міжнародний союз чистої та прикладної хімії, ІЮПАК)
префікс
корінь
суфікс
Назви замісників та номера атомів карбону, до яких вони приеднані
Назва головного ланцюга, залежить від кількості атомів в ньому
Показує кратність зв'язків чи головну функціональну групу


Слайд #16


Слайд #17


Слайд #18
Правила номенклатури IUPAC
Замісники-атоми чи групи атомів, що не увійшли до головного ланцюга
Замісник (радикал) називают, використовуючи суфікс –ил.
Замісники перераховують за абеткою.
Приклад
Позначення кількості замісників:
Два – ди;
Три – три;
Чотири – тетра;
П'ять – пента;
и т. д.


Слайд #19
8 7 6 5 4 3 2 1
3,5-диметил-3-этил....
СН3–СН–СН–СН–СН–СН3
│ │ │ │
СН3 СН3 Сl СН3
6 5 4 3 2 1
2,4,5-триметил-3-хлор....


Слайд #20
1 – мет; 2 – ет; 3 – проп; 4 – бут; 5 – пент; 6 – гекс; 7 – гепт; 8 – окт; 9 – нон; 10 – дек;
Правила номенклатури IUPAC
Головний ланцюг - карбоновий ланцюг найбільшої довжини, до, якого належить найбільша кількість розгалужень чи кратні зв'язки, чи функціональні групи
Головний ланцюг називають за кількістю атомів карбону в ній
Приклад


Слайд #21
СН3–С = С–СН2–СН2–СН3
│ │
СН3СН2–СН2–СН3
4 5 6 7
3 2 1
1 2 3 4 5 6
…гекс…
8 7 6 5 4 3 2 1
…окт…


Слайд #22
Якщо кратні зв‘язки або функціональні групи в головному ланцюгу повторюються декілька разів, використовують приставки: ди-, три-, тетра- і т.д.
Правила номенклатури IUPAC
Кратність зв'язків в головному ланцюгу:
Одинарний (С-С) -ан
подвійний (С=С) –ен
потрійний (С=С) -ин
Таблиця


Слайд #23
Група
Префікс
Суфікс
–СООН
Карбокси-
-ова кислота
–С=О
Н
Формил-
-аль
–С=О

Оксо-
-он
–ОН
Гідрокси-
-ол
–NН2
Аміно-
-амін
–NО2
Нітро-
-
–ОR
Алкокси-
-
–F,–Cl,-Br,
Флуор,і т.д.
-
головніші


Слайд #24
СН3–С = С–СН2–СН2–СН3
│ │
СН3СН2–СН2–СН3
СН3–С ≡ С–СН–СН–СН3
│ │
ОН ОН
1 2 3 4 5 6
…ен-2
6 5 4 3 2 1
…ин-4-діол-2,3


Слайд #25
Якщо ланцюгів однакової довжини декілька, вибираємо найбільш розгалужений
Найдемо головний ланцюг (найдовший)
Невірно!
1 2 3 4 5 6 7
3
2
1
4 5 6 7 8
6
7
8
5 4 3
2
1
Вірно!
Приклад


Слайд #26
6
7
8
5 4 3
2
1
Прерахуємо розгалуження (замісники) в абетковому порядку з урахуванням номера атому карбону, до якого приеднані
2–метил
4–метил
6-метил
6–метил
3-етил
Кількість однакових замісників вказуємо за допомогою приставок
2,4,6,6–тетраметил–3-етил
Приклад


Слайд #27
В кінці називаемо головний ланцюг, вказуючи в суфіксі її кратність
префікс
корінь
суфікс
Приклад
6
7
8
5 4 3
2
1
2,4,6,6–тетраметил–3-етилоктан


Слайд #28
Назвіть речовину
3,5-диметил-3-етилоктан


Слайд #29
2,4,5-триметил-3-хлоргексан
СН3–СН–СН–СН–СН–СН3
│ │ │ │
СН3 СН3 Сl СН3
Назвіть речовину


Слайд #30
2-метил-3-пропілгексен-2
СН3–С = С–СН2–СН2–СН3
│ │
СН3СН2–СН2–СН3
Назвіть речовину


Слайд #31
С С С С С
Побудова формули
речовини за її назвою
2-метилпентен-1-ин-3
= – ≡ –
1 2 3 4 5

С
Н2 Н3
Н3


Слайд #32
1 2 3 4 5 6
а) СН3─С═СН─СН2─СН─СН3

СН3 СН3
1 4 5 6
б) Н3С СН2─СН2─СН3
2 3
С ═ С

Н Н
2 1
в) СН3─СН2─С═СН2
3 4 5
СН3─СН─СН2─СН3


Назвіть речовини


Слайд #33