Презентація "Хімічні реакції"

+5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Хімічні реакції"
Слайд #1
1
Хімічні реакції
Урок в 9 класі
КЗ Верхівцевського НВК
Учитель Кукса Н.М


Слайд #2
Мета
Дати визначення типів хімічних реакцій;
Навчити визначати тип реакцій за ознаками;
Дати поняття окисно-відновних реакцій та теплового ефекту реакції
2


Слайд #3
Цілі:
Класифікація хімічних реакцій;
Енергетичний ефект хімічних реакцій;
Окисно-відновні реакції;
Швидкість хімічних реакцій;
Хімічна рівновага
3


Слайд #4
4
Хімічне рівняння -
це умовне зображення реакції
за допомогою хімічних формул
і, в разі потреби, коефіцієнтів
Н Н
ОО + Н Н = Н О Н Н О Н

О2+2Н2=2Н2О
Хімічні рівняння


Слайд #5
5

mвих.р-н= mпрод.р-ції

ЗАКОН
Кількісні відношення
Потрібно запам’ятати!!!


Слайд #6
6
Типи хімічних реакцій
СПОЛУЧЕННЯ
РОЗКЛАДУ
ЗАМІЩЕННЯ
ОБМІНУ
ЕКЗОТЕРМІЧНІ
ЕНДОТЕРМІЧНІ
ОКИСНО-ВІДНОВНІ


Слайд #7
7


Слайд #8
8
Реакції сполучення
ПРИКЛАДИ:
3Fe + 2O2 = Fe3O4 BaО + H2O = Ba(OH)2
2Al + 3Br2 = 2AlBr3 CaO + SiO2 = CaSiO3

ЗАВДАННЯ 1:
Записати рівняння реакції і назвати продукти:
? + H2O KOH + ?
CAO + ? Ca(OH)2
MgO + ? MgCl2 + ?


Слайд #9
9
Реакції розкладу
ПРИКЛАДИ:
2KClO3 = 2KCl + 3O2
2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2
2H2O2 = 2H2O + O2
ЗАВДАННЯ 2:
В якому рівнянні невірно розставлені коефіцієнти?
CaCO3 = CaO + CO2
2NH3 =N2 + 2H2
Cu(OH)2 =t CuO + H2O
NH4Cl = NH3 + 2HCL


Слайд #10
10
Реакції заміщення
ПРИКЛАДИ:
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
8Al =3Fe3O4 = 4Al2O3 + 9Fe 2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2
Завдання 3:
Закінчити рівняння реакції
Fe2O3 + H2 = ? Fe2O3 + C = ?
Al2O3 + H2 = ? MnO2 + Al = ?


Слайд #11
11
Енергетичний ефект хімічних реакцій
Реакції
Екзотермічні Ендотермічні
З виділенням З поглинанням
теплоти теплоти
2Mg + O2 = 2MgO Cu2(OH)2CO3 = 2CuO + CO2 + H2O


Слайд #12
12
Фотосинтез
6СО2 + 6Н2О С6Н12О6 + 6О2

Сонячне світло
Хлорофіл
ЗАВДАННЯ 4:
Пояснити малюнок.


Слайд #13
13
Тепловий ефект
Теплота, що виділяється або поглинається під час хімічної реакції, називається тепловим ефектом реакції.
Тепловий ефект реакції Н – це різниця між вмістом енергії у вихідних речовинах і кінцевих продутах реакції.

3
2
1
1
4
2
Н
+
Н
1 - енергія вихідних речовин;
2 - енергія продуктів реакції;
3 - поглинання теплоти;
4 – виділення теплоти.
а
б
а – реакція ендотермічна,
величина Н позитивна
б – реакція екзотермічна,
величина Н негативна
Система
Система
Енергія
Енегрія


Слайд #14
14
Завдання для самоконтролю (1)
З наведених параметрів під час перебігу хімічної реакції завжди залишається незмінним (незмінною)
(1) маса; (2) об’єм; ( 3) тиск; (4) концентрація.
Рівнянням реакції Н2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O подано процес
(1) розкладу; (2) сполучення; (3) нейтралізація; (4) заміщення.
Тепловий ефект реакції Н (кДж) перетворення речовини А на речовину В дорівнює
(1) +50; (2) –100; (3) +150; (4) –200; (5) +100; (6) –50.
А
В
Перебіг реакції
Енергія системи
кДж
50
100
150
200
250


Слайд #15
15
Окисно-відновні реакції
Відновлення міді з оксиду купруму (ІІ) CuO воднем Н2
CuO + H2 = Cu + H2O
Окисник
Відновник
Відновлення – це процес відняття оксигену від його сполук. Речовини, які відбирають оксиген, називаються відновниками
Окислена речовина
Відновлена речовина
Окисник
Відновник


Слайд #16
16
Завдання для самоконтролю(2)
Скласти рівняння реакцій водню з такими речовинами: а) оксидом феруму(ІІІ); б)оксидом меркурію(ІІ); оксидом вольфраму(VІ).
Яка хімічна властивість водню виявляється в цих реакціях?
До якого типу реакцій вони належать?


Слайд #17
17
Швидкість хімічних реакцій
Хімічні реакції відбуваються з різною швидкістю
+
=
Кислота + Луг = Нейтральна речовина
МИТТЄВО!!!
+
Глина
Пісок
Протягом
століть


Слайд #18
18
Чинники, які впливають на швидкість перебігу реакцій (1)
Природа речовини
Mg
Агрегатний стан речовини

Ступінь подрібнення
HCl
Fe
Повільно
Швидко


Слайд #19
19
Чинники, які впливають на швидкість перебігу реакцій (2)
Концентрація реагуючих речовин
Температура
Каталіз
2H2O2 = 2H2O + O2
Кисень
Повітря
2H2 + O2 = 2H2O + Н
t
MnO2
Пригадай, яке явище називають отруєнням каталізатора
!


Слайд #20
20
Хімічна рівновага
концентрація
температура
тиск
Чинники, що зумовлюють зсув хімічної рівноваги
Пряма реакція
Зворотна реакція


Слайд #21
21
Хімічна рівновага
Реагенти Продукти
CaO + CO2 CaCO3
V пряма
V зворотна
Скільки молекул вихідних речовин вступає в пряму реакцію, стільки саме їх утворюється в результаті зворотної реакції
Пам’ятай!!!


Слайд #22
22
Завдання для самоконтролю(3)
Що таке хімічна рівновага й чому вона називається динамічною?
Написати рівняння і зазначити, що оборотною буде реакція між: а) Na2SiO3 і H2SO4; б) CaO і HCl; в) NaOH і Al(OH)3; г) Na і O2
Із названих нижче чинників на стан хімічної рівноваги не впливає а) температура; б) тиск; в) концентрація реагуючих речовин; г) збільшення площі поверхні реагуючих речовин.


Слайд #23
Домашнє завдвння:
Вивчити конспект
§11
23