Презентація "Економічне життя суспільства"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Економічне життя суспільства"
Слайд #1
Економічне життя
суспільства.


Слайд #2
Знайти відмінності у двох економічних підсистемах: макроекономіці та мікроекономіці;
Ознайомити учнів з історією розвитку економіки суспільства;
Дати визначення таким поняття:менеджмент,маркетинг,АТ,
акція,НБ,НД,ВНП…;
Розкрити суть та характерні риси ринкової економіки;
Обговорити права людини щодо економічного аспекту життя суспільства;
Розглянути економічний розвиток та шлях України;
Виховувати в учнів :
а) працелюбність;
б) навчити учнів орієнтуватися в економічній ситуації, як рідної країни, так і поза її межами;
г) вчитися жити економно.
Мета :


Слайд #3

1. Предмет основи економічних знань та його суть.
2. Ринкова економіка та її суть.
3. Менеджмент та маркетинг.
4. Економічні права людини.
План


Слайд #4
Адам Людвіг Давид Смітт Едгард Юм
1.Теорія “… неви- 2. “ Німецьке 3.” Трактат про
димої руки ринку ”. економічне диво ” природу люди-
ФРН. ни та власніст ”.
(18 ст.)


Слайд #5
1.
Доіндустріальне Індустріальне Постіндустріальне
суспільство суспільство суспільство

Економічний
прогрес
його стадії


Слайд #6
Обговорюємо схему: ” Підсистеми еконо- мічної системи ”.
Економічна система та її підсистеми
Макроекономіка
Мікроекономіка
Національна
економіка
Державний Приватний
сектор сектор


Слайд #7
Робота з підручником: визначте завдання економіки з &19 ст.212
1. Економічне зростання;
2. Повна зайнятість населення;
3. Економічна свобода;
4. Соціальна справедливість.
Економічні завдання:


Слайд #8

Максимум результатів
за мінімум витрат ?
Подумайте та прокоментуйте:
"золоте правило" економіки:


Слайд #9
2. Економічна система за способами організації поділяється на типи:
А) традиційний;

Б) ринковий;
В) командний;
Г) змішаний


Слайд #10
2.Ринкова економіка та її характерні риси:
1.Цінновий механізм узгодження.
2.Регулювання поведінки
окремих учасників.


Слайд #11
Виконайте задачу: Якщо до внутрішньогонаціонального продукту додати національ-ний дохід, то до чого це призведе? ВНП + НД = ?
3.Обмежена роль 4.Система спеціальних
держави. показників.


Слайд #12
5.Циклічний характер економки.
Фази промислового розвитку :
Піднесення
Криза
Депресія
Пожвавлення
Піднесення
Криза


Слайд #13
Які характерні риси економічної кризи вибачите?


Слайд #14
6.Мікрорівні-фірми:
1. Форма власності
Державна Приватна
Одноосібне
Партнерство

АТ
Акція
ВАТ
ЗАТ
Фондова
біржа
Між заснов-
никами


Слайд #15
2.За кількісними
критеріями
Малі
?
Середні
?
Великі
?
3.За маштабами
Національні
Транснаціональні
(Корпорації)
Подумайте,скільки працівників повин-но працювати на фірмі,щоб вона отри-мала характеристику:мала,середня,вели-ка?


Слайд #16
Дайте відповідь:
Які ви знаєте найбільші
фондові біржі, де можна
купити цінні папери - АКЦІЇ?
Які фірми за кількісними
критеріями поширені в УКРАЇНІ? Чому?


Слайд #17
3.Із розвитком ринкової економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:
1.Менеджмент- англ. сл. озна-
чає ” управління ”.
Рівні менеджменту
Стратегічний
Оперативний

Сутність менеджменту:
планування;
організація;
мотивація;
контроль.


Слайд #18
2.МАРКЕТИНГ-АНГЛ. СЛ. ОЗНАЧАЄ “РИНОК”.
7.Аналіз
навколишнього
середовища
11.Післяпродажа
обслуговування
8.Управління
маркетингом
10.Планування
асортименту


Слайд #19
3.Із розвитком ринкової економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:
Менеджмент

Американський
Японський
Європейський
В.І.Терещенко –
теоретик і практик
укр. менеджменту.
Маркетинг
Простий
маркетинг
Інтегрований
маркетинг


Слайд #20
Робота з підручником: 19 ст.222
1.Перечисліть, які компоненти
об'єднує в собі інтегрований
маркетинг?;
2.Що є основою розповсюдження
товарів у даних косметичних
фірмах?


Слайд #21
4.Економічні права людини:
Девід Юм
(англ. філософ) 18 століття
“ Трактат про природу людини ”.
“ Наша власність це
тільки ті блага, воло-
діння якими закріплені
законами суспільства,
тобто юридичним
законами…”
Право на власність


Слайд #22
Право на працю
1. Професійна спілка;


Слайд #23
Найманий працівник
Роботодавець
Тарифна
угода
Колективний
договір
трудове право
схему
Пригадаємо
та обговоримо


Слайд #24
Фрикційне Структурне Циклічне
Безробіття:


Слайд #25
Заробітна плата
Право на оплату праці
Почасова
Відрядна
Номінальна
Реальна


Слайд #26
1 липня 2000 рік –

118 гривень
Яка мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2010 року:
А) 200 гр.;
Б) 215 гр.;
В) 860 гр.;
Г) Ваша відповідь
Мінімальна зарплата


Слайд #27
Хто
зображений на
фото
та про що
їхні
дослідження?


Слайд #28
Які стадії економічного Які типи економічних систем прогресу зображені? за способом організації зобра - жені ( озвучте також країни)?


Слайд #29
Дані спец. показники - характеризують:

А) Макроекономіку;
Б) Мікроекономіку;
В) “ Золоте правило економіки ”;
Г) Тип економіки.
ВНП,НД,НБ


Слайд #30
Сформулюйте економічні завдання та “ золоте правило економіки “:
“ … результату та … затрат ”.

1. … … …;
2. … … …;
3. … … …;
4. … … … .


Слайд #31
А) Цінновий механізм узгодження;
Б) Регулювання поведінки окремих учасників;
В) Система спец. позначок;
Г) Фази промислового розвитку;
Д) Домінуюча роль держави.
визначенні ринкової економіки?
Що є зайвим у


Слайд #32
Прокоментуйте
дану
схему


Слайд #33
Поставте правильно навпроти поняття визначення:
А) Акція
Б) Менеджмент
В) Маркетинг
Г) Макроекономіка
1. Система управління розробкою,
виробництвом і збутом товарів
на основі вивчення ринку з ме-
тою одержання прибутків;
2. Процеси, які відбуваються на
рівні національної економіки як
єдиного цілого;

3. Система заходів із планування,
організації та контролю
виробництва…;
4. Особливий цінний папір.


Слайд #34
Що таке “ фірма ”? За якими основними озна –
ками здійснюється класифікація фірм?;

Чому виникає безробіття і які його форми ви знаєте? Яка ситуація існує на ринку праці в Україні?
Дайте відповідь
на запитання:


Слайд #35
Ват
Зат
фірми
Фондові біржі
Які поняття
зображені
на малюнках


Слайд #36
Які права людини
зображені на малюнках: