Презентація "Дизайн"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Дизайн"
Слайд #1
ДИЗАЙН


Слайд #2
ДИЗАЙН
(design — англ.) — проектна діяльність з розробки промислових виробів з високими споживчими властивостями і естетичними якостями, з формування гармонійного предметного середовища житлової, виробничої та соціально -
культурної сфер.


Слайд #3
ДИЗАЙН - творча діяльність, мета якої — визначення формальних якостей предметів, що виробляється промисловістю. Ці якості форми відносяться не лише до зовнішнього вигляду, але, головним чином, до структурних і функціональних зв'язків, які перетворюють систему на цілісну єдність . Дизайн прагне охопити усі аспекти середовища, що оточує людину, яке обумовлене промисловим виробництвом.


Слайд #4
ДИЗАЙНЕР — фахівець, що працює у сфері дизайну і забезпечує високі споживчі властивості і естетичні якості виробів промисловості і утворюваного ними предметного середовища. Визначаючи якості предметно — просторового середовища і створюючи цілісний продукт через організацію і гармонійне поєднання її елементів, ДИЗАЙНЕР виявляє структурні і функціональні зв'язки об'єкту і формує їх на основі єдності художнього, наукового і технічного підходів.


Слайд #5
ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ — поєднання в цілісній структурі і гармонійній формі усіх суспільно необхідних властивостей проектованого об'єкту. Основні робочі категорії дизайнерського (художнього) проектування — образ, функція, морфологія, технологічна форма, естетична цінність.


Слайд #6
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЯ - основна ідея майбутнього об'єкту, формулювання його смислового змісту як ідейно-тематичної бази проектного задуму, що виражає художньо-проектне судження дизайнера про явища масштабніші, ніж цей об'єкт. Дизайн-концепція — цілісна ідеальна модель майбутнього об'єкту, що описує його основні характеристики.


Слайд #7
ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА - уявлення про вигляд, стильові або образні характеристики об'єкту або системи, що синтезує в єдиному враженні особливості просторової структури, індивідуальні або «фірмові» деталі зовнішнього вигляду, що формують середовище.


Слайд #8
Дизайн як процес:
Появі результату розробки дизайну передують деякі окреслені кроки розробки. Загалом, дизайн як процес проектування залежить від таких чинників як ергономічність, коштовність, економічність та зручність. Тому деякі з наведених нижче етапів проектування можуть бути викинені з процесу виробництва.


Слайд #9
Етапи розробки поділяють на декілька груп:


Слайд #10
Довиробничий цикл :


Слайд #11
Виробничий цикл:


Слайд #12
Післявиробничий цикл (для майбутніх розробок)


Слайд #13
ВИДИ ДИЗАЙНУ - специфічні форми спеціалізації дизайнерської діяльності, проектування, що відрізняються предметом, цілями і методами проектної роботи і її кінцевими результатами.


Слайд #14
ВИДИ ДИЗАЙНУ:


Слайд #15
У графічному дизайні:


Слайд #16
В ПРОМИСЛОВОМУ ДИЗАЙНІ :


Слайд #17
У ДИЗАЙНІ СЕРЕДОВИЩА:


Слайд #18
ДИЗАЙН, ЩО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ НАЦІЛЕНІСТЮ АБО ХАРАКТЕРОМ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ:


Слайд #19
НОВІ ВИДИ ДИЗАЙНУ:


Слайд #20
ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ДИЗАЙНУ — синтез прагматичних і художніх ідей і рішень, спрямованих на поліпшення умов існування людини в цілісній естетично досконалій формі.


Слайд #21
АРТ — ДИЗАЙН — одна з ліній розвитку сучасного дизайну, в якій відсутні відмінності між функціональним проектуванням, що становить основу професійного дизайну, і чистим, високим мистецтвом. Твори арт-дизайну створюють художники дизайну, що прагнуть, передусім, до досягнення високої якості композиції, деталювання форми, якості поверхні, колориту — навіть якщо вони починають витісняти такі традиційні цінності класичного дизайну, як раціональність і технологічність.


Слайд #22
АРТ — ДИЗАЙН — одна з ліній розвитку сучасного дизайну, в якій відсутні відмінності між функціональним проектуванням, що становить основу професійного дизайну, і чистим, високим мистецтвом. Твори арт-дизайну створюють художники дизайну, що прагнуть, передусім, до досягнення високої якості композиції, деталювання форми, якості поверхні, колориту — навіть якщо вони починають витісняти такі традиційні цінності класичного дизайну, як раціональність і технологічність.


Слайд #23
АРХІТЕКТУРНИЙ ДИЗАЙН - сфера архітектурно-будівельної діяльності, спрямована на формування об'єктів і споруджень масового призначення:


Слайд #24
Архітектурний дизайн орієнтується на різного роду прототипи — перевірені часом повторні і типові рішення об'ємно-планувальних схем і конструкцій, які добре відповідають виробничій базі будівництва, що склалася, і прийнятому на даний момент рівню організації способу життя


Слайд #25
ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА — мистецтво проектування предметно-просторового середовища, що має на меті оптимізацію функціональних процесів життєдіяльності людини і підвищення її естетичного рівня.


Слайд #26
Архітектурний дизайн орієнтується на різного роду прототипи — перевірені часом повторні і типові рішення об'ємно-планувальних схем і конструкцій, які добре відповідають виробничій базі будівництва, що склалася, і прийнятому на даний момент рівню організації способу життя.


Слайд #27
ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА — мистецтво проектування предметно-просторового середовища, що має на меті оптимізацію функціональних процесів життєдіяльності людини і підвищення її естетичного рівня.


Слайд #28
Дизайн архітектурного середовища — вид проектної діяльності, включений в загальну систему культури, а конкретніше, в систему «приватних» дизайнів, націлених на створення окремих форм і комплексів реальних предметно-просторових об'єктів.


Слайд #29
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН — художньо-проектна діяльність, основним засобом якої служить графіка. Її метою є наочне представлення інформації, призначеної для масового поширення за допомогою поліграфії, кіно, телебачення, а також створення графічних елементів предметного середовища і виробів.


Слайд #30
ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН — проектна діяльність, що має на меті створення зразків виробів функціонального призначення, що виготовляються промисловими методами, тобто використанням машинного виробництва. Як самостійний рід мистецтва промисловий дизайн виник у кінці XIX — початку XX століття із становленням масового машинного виробництва і залученням до процесу розробки виробів художників і архітекторів.


Слайд #31
КОМПОЗИЦІЙНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ В ДИЗАЙНІ — це процес структурної організації елементів об'єкту дизайну, засоби і методи якого співвідносяться із завданням привнесення до об'єкту гармонії між ним і людиною. ОБ'ЄКТАМИ КОМПОЗИЦІЙНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ для дизайнера і архітектора-дизайнера являються візуальна, антропометрична і матеріальна структура об'єкту.


Слайд #32
КОМПОЗИЦІЯ В ДИЗАЙНІ — побудова витвору дизайнерського мистецтва, розташування і зв'язок його частин, обумовлені їх компонуванням, що відповідає призначенню і технічній ідеї цього твору і його художньому задуму, що відбиває емоційно-чуттєві очікування споживача дизайнерського продукту.


Слайд #33
ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН - дизайнерська діяльність, спрямована на формування предметно-просторового середовища, що оточує людину з використанням в якості основного матеріалу творчості природних об'єктів, комплексів і явищ.


Слайд #34
ОБРАЗ В ДИЗАЙНІ - емоційно-чуттєве представлення про призначення, сенс, якість і оригінальність витвору дизайнерського мистецтва, категорія естетичної оцінки результатів дизайнерської творчості.


Слайд #35
ОБ'ЄКТ ДИЗАЙНУ — сукупність взаємозв'язаних об'єктів, що розглядаються як цілісність, утворена по одному з наступних принципів: як група технічно спорідненої продукції, як функціональна система діяльності, як предметно-просторове середовище, як графічний комплекс.


Слайд #36
СИНТЕЗ В ДИЗАЙНІ — процес уявного або процедурного впорядкування проектних відомостей, відібраних при дизайнерському аналізі, і зведення їх в єдине ціле — проектний образ.


Слайд #37
ТЕКТОНІКА В ДИЗАЙНІ - закріплене у формі дизайнерського об'єкту опосередковане уявлення про закономірності його функціонально-конструктивного рішення, свого роду «зображення» напруженості стану деякої цілісності, що ілюструє логіку і стійкість його конструктивної, функціональної або візуальної структури.


Слайд #38
СТИЛЬ В ДИЗАЙНІ — художньо-пластична однорідність предметно-просторового середовища і його елементів, що виділяється в процесі сприйняття матеріальної і художньої культури як єдиного цілого.


Слайд #39
Презентацію підготувала АСЛАНОВА ЕЛІЗА 8-А.
THE END!