Презентація "Екологія як наука про довкілля"

+10
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Екологія як наука про довкілля"
Слайд #1
Екологія як наука про довкілля


Слайд #2
Еколо́гія— наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.


Слайд #3
Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.


Слайд #4
Її засновник - німецький вчений - медик, ботанік, зоолог, морфолог Ернст Геккель. У 1866 р. в своїй праці «Загальна морфологія організмів» він дав визначення нової науки - екології.
Еволюція екології


Слайд #5
Карл Мебіус - німецькийзоолог і ботанік , один із засновників екології .Запропонував поняття “біоценоз “.


Слайд #6
Фредерік Клементс - американський ботанік , еколог рослин і міколог
Ввів поняття « Екотоп », що означає різку перехідну зону між спільнотами.


Слайд #7
Предмет,об’єкт,завдання і методи науки про довкілля


Слайд #8
Предметом екології є різноманітність і структура зв’язків між організмами, їхніми угрупуваннями та середовищем існування, а також склад і закономірності функціонування угрупувань організмів: популяцій, біогеоценозів, біосфери в цілому.


Слайд #9
Головні завдання екології:


Слайд #10
Об'єкти дослідження в екології - організми, тіла і речовини. Процеси з їх участю підкоряються законам фізики, хімії, біології та інших природничих наук. Природні об'єкти за розмірами й рівнем складності організації умовно поділяються на 20 рівнів.


Слайд #11
Методи екологічних досліджень


Слайд #12
Спостереження


Слайд #13
Експеримент


Слайд #14
Моделювання


Слайд #15
Місце сучасної екології в системі наук


Слайд #16
Загальна екологія
Спеціальна екологія
Прикладна екологія
В структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки:


Слайд #17
Загальна екологія
Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.


Слайд #18
Спеціальна екологія
Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.


Слайд #19
Прикладна екологія
Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань.


Слайд #20
Екологія – це міждисциплінарна наука, яка базується, крім біологічних основ, на основах географічних, технічних, економічних та соціальних наук


Слайд #21
Розділи екології
Сучасна екологія, по суті, розчленована на чотири взаємопов’язаних, але до певної міри самостійних, розділи, що логічно виходять один з одного, і поділяють екологію за розмірами об’єктів вивчення:


Слайд #22
Аутекологія - екологія організмів, вивчає взаємозв’язки представників виду з оточуючим їх середовищем.


Слайд #23
Демекологія - екологія популяцій, описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини.


Слайд #24
Синекологія - екологія угруповань, аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.


Слайд #25
Біосферологія - глобальна екологія, вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з’ясовує закономірності еволюції біосфери.


Слайд #26
Б.Коммонер в 1966 р. сформулював 4 основні закони екології


Слайд #27
Висновок
Для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізики, хімії, математики. Екологізація виробництва - один з провідних напрямів науково-технічного прогресу, покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем, а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливостей прикладної науки.


Слайд #28
Дякую за увагу!