Презентація "Продуктивність праці як показник економічної ефективності"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Продуктивність праці як показник економічної ефективності"
Слайд #1


Слайд #2
Продуктивність праці як показник економічної ефективності
Доповідач:
Завражний Дмитро


Слайд #3
Економічна ефективність – досягнення найбільших результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці, це конкретна форма вияву закону економії часу.
Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці.
Продуктивність праці - це показник трудової діяльності працівників.


Слайд #4


Слайд #5
Види економічної діяльності
2002/
2001
2003/
2001
2004/
2001
2005/
2001
2006/
2001
2007/
2001
2008/
2001
Сільське господарство, мисливство,
лісове господарство. Рибальство, риб-
ництво
102,3
91,5
111,2
111,5
126,5
124,7
152,5
Промисловість
111,1
129,3
144,3
145,9
159,0
174,1
172,6
Будівництво
100,5
129,6
144,1
120,4
115,5
126,4
88,5
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку.
Діяльність готелів та ресторанів
100,7
118,5
128,0
105,1
119,9
133,2
132,7
Діяльність транспорту та зв’язку
105,2
116,3
128,4
136,5
144,1
155,0
168,3
Освіта
99,0
108,8
108,3
107,0
107,9
105,4
104,4
Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
104,7
113,5
116,9
116,5
119,4
119,2
117,1
Всього
105,2
115,6
130,3
128,3
136,2
145,9
145,4


Слайд #6
Основні шляхи
підвищення продуктивності праці
розвиток і впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу;
піднесення загальноосвітнього, культурно-технічного та професійного рівня працівників;
раціональне використання природних, матеріальних, трудових ресурсів;
поліпшення організації та управління виробництвом;
впровадження ефективних матеріальних і моральних стимулів до праці.


Слайд #7
В ринкових умовах важливу роль для зростання продуктивності праці має максимальне використання діючих потужностей.
Поліпшення використання засобів праці здійснюється за трьома напрямками:
екстенсивність використання праці;
інтенсивність праці;
техніко-технологічний рівень вдосконалення виробництва.


Слайд #8
Велике значення для підвищення продуктивності праці мають організаційно-економічні фактори, які визначаються рівнем організації виробництва, праці й управління. До таких факторів належать:
удосконалення форм організації суспільного виробництва;
удосконалення організації праці;

удосконалення організації управління виробництвом.


Слайд #9
Для формування належного ставлення до праці необхідно створювати такі умови, щоб персонал сприймав свою працю як свідому діяльність. Система мотивації повинна розвивати почуття належності до конкретної організації. І основу будь-якої моделі мотивації накладають передусім психологічні аспекти.


Слайд #10
Кваліфікація є значним сигналом на ринку праці. Рівень освіти індивіда можна визначити за кількома параметрами — за кількістю років навчання, отриманим ступенем, репутацією навчального закладу, що присвоює ступень, середнім балом.


Слайд #11
Серед організаційно-економічних факторів підвищення продуктивності праці окреме місце посідають умови праці – сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров'я людини, її працездатність, результати її праці


Слайд #12
Отже, підвищення продуктивності праці є безперечною умовою прогресу і розвитку виробництва. Чим більше продуктивність праці будь-якого підприємства, тим воно є більш економічно ефективним як для себе так і для країни.


Слайд #13
Розглядаючи підприємства, можна відмітити, що для успішного та прибуткового ведення бізнесу основним показником є економічна ефективність. Безпосередній вплив на економічну ефективність дає продуктивність праці. Адже чим вона більша, тим прибутковіше те чи інше підприємство. Але для досягнення більшого рівню прибутковості потрібно підвищувати продуктивність праці. Це може бути мотивація до роботи, фінансове стимулювання, покращення умов праці, підвищення кваліфікації, використання більш ефективних знарядь праці та ін. Отже, продуктивність праці є важливим показником економічної ефективності.
Висновок:


Слайд #14
Дякую за увагу!!!