Презентація "Складносурядне речення"

-8
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Складносурядне речення"
Слайд #1
«Складносурядне речення»
«Що необхідно знати кожному мовцю про
складносурядне речення»
1


Слайд #2
УЧЕНИЦІ 9 КЛАСУ

Титар Ірини
РОБОТА
2


Слайд #3
Що таке складносурядне речення?
Сполучники в складносурядному реченні.
Смислові зв’язки між частинами складно-
сурядного речення.
Розділові знаки та інтонація між частинами
складносурядного речення.
ПЛАН
3


Слайд #4
Складносурядним називається таке складне речення, у якому частини – сурядні речення – рівноправні і поєднуються інтонацією та спо-лучниками сурядності : «Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л.Костенко).
Смислові зв’язки між частинами склад-носурядного речення залежать як від змісту речень, так і від сполучників.
Розрізняють три основні види зв’язків у складно- сурядному реченні: єднальні, протиставні, розділові. ЄДНАЛЬНІ : і(й), та (в значенні і), ні-ні, ані, також; Небо вночі чисте, і видно зірки (Є.Гуцало). ПРОТИСТАВНІ : а, але, та (в значені але), проте, зате, однак ; Навкруг рясні стоять сади, платани і каштани, та шелест верб у пам’яті не тане. РОЗДІЛОВІ : або, то, чи, хоч, то-то, не то - не то, хоч-хоч, або-або ; Не то осінні води шуміли, не то вітер бився в заломах провалля.

4


Слайд #5
ЄДНАЛЬНІ : і(й), та (в значенні і), ні-ні, ані, також; Небо вночі чисте, і видно зірки (Є.Гуцало). ПРОТИСТАВНІ : а, але, та (в значені але), проте, зате, однак ; Навкруг рясні стоять сади, платани і каштани, та шелест верб у пам’яті не тане. РОЗДІЛОВІ : або, то, чи, хоч, то-то, не то - не то, хоч-хоч, або-або ; Не то осінні води шуміли, не то вітер бився в заломах провалля.
Складносурядні речення з єднальними зв’зками передають події, що відбуваються одночасно або послідовно. Для цього використовуються відповідна інтонація та єднальні сполучники
Складносурядні речення з проти-ставними зв’язками називають події, що протиставляються йдуть усупереч одна одній, або події чи явища, які існують паралельно і зіставляються. Засобами зв’язку в таких реченнях є протиставні сполучники.
Складносурядні речення з розділовими зв’язками передають події, які чергуються або виключають одна одну. Засобами зв’язку в таких реченнях є роздільна інтонація і парні сполучники.
5


Слайд #6
При інтонації перелічення в кінці кожного простого речення, крім останнього, підвищується тон і робиться пауза; на останньому тон знижується. Ця інтонація притаманна реченням, що передають одночасність або послідовність подій: На південному схилі горбика сонце вже розтопило сніг, і вітер шелестить густою осінньою травою.
При інтонації зіставлення в кожному простому реченні логічний наголос падає на той член речення, який протиставляється: Добро не пропадає, а зло вмирає.
Інтонація в складносурядному реченні залежить від смислових зв’язків між його частинами, а ці зв’язки – від сполучників. Розрізняють два типи інтонації складносуряд- них речень: перелічення і зіставлення.
6


Слайд #7
Кома ставиться перед сполучниками сурядності: і(й), та, а, але, однак, зате, проте, аби, чи, ні-ні, то-то, або-або, не то - не то, чи то - чи то: А падолист гуде, дзвенить, і всі стежки тепер лежать у золоті листу.
Крапка з комою ставиться між ускладненими(в яких є розділові знаки) або далекими за змістом частинами складносурядного речення: Накрив очі осокою, а ніженьки китайкою; а в головах ворон кряче, а в ніженьках коник плаче.
Тире ставиться між частинами складносурядного речення, коли друга частина виражає висновок, наслідок і вимовляється з різким підсиленням голосу: Туман уже піднявся – і небо стало сірим.
Частини складносурядного речення відділяються одна від одної комою, крапкою з комою, зрідка тире.
7


Слайд #8
З неповторюваним сполучником і(й), та(в значенні і), чи, або, якщо вони мають спільний другорядний член речення, що стосується обох простих.
Обидві частини складносурядного речення однотипні (називні, безособові,окличні або питальні).
Кома не ставиться у складносурядних реченнях:
8