Презентація "Основні екологічні закони"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основні екологічні закони"
Слайд #1
Основні екологічні закони
Учениці 11 класу
Загальноосвітньої школи №2
М.Українки
Гочаренко Маргарити


Слайд #2
Закон мінімуму Ю. Лібіха
За стаціонарного стану лімітуючою буде та речовина, доступна кількість котрої найбільш близька до необхідного мінімуму. Стійкість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі його екологічних потреб. Разом із законом Шелфорда об'єднується в принцип лімітуючих факторів.
Бочка Лібіха


Слайд #3
Закон толерантності (закон Шелфорда)
Відсутність або неможливість розвитку екосистеми визначається нестачею й надлишком будь-якого з факторів (тепло,світло тощо).Фактором,що лімітує процвітання організму, може бути як мінімум,так і максимум екологічного впливу, діапазон між якими визначає ступінь витривалості (толерантності) організму до даного фактора.


Слайд #4
Закон рівнозначності умов життя
Усі природні умови середовища, необхідні для життя, відіграють рівнозначні ролі.
Необхідні для продуктивної життєдіяльності рослин природні умови.


Слайд #5
Закон конкурентного виключення (принцип Гаузе)
Два види, що займають одну екологічну нішу, не можуть співіснувати в одному місці нескінченно довго.
Результат експерименту Г.Гаузе з інфузоріями, Paramecium aurelia витісняє Paramecium caudatum.


Слайд #6
Закон біогенної міграції атомів (закон В.І.Вернадського)
Міграція хімічних елементів на земній поверхні та в біосфері в цілому здійснюється під переважаючим впливом живої речовини, організмів.
Рослини поглинають СО2,а “видихають” О2.


Слайд #7
Закон внутрішньої динамічної рівноваги
Речовина, енергія, інформація та динамічні якості окремих природних систем перебувають у тісному взаємозв'язку.Цим законом пояснюємо гомеостаз організму, популяції і навіть усього біогеоценозу.
Будь-яка зміна у природі, спричинена людиною, викликає ланцюг наслідків - порушення однієї ланки цього ланцюга призводить до відповідних порушень в інших ланках.


Слайд #8
Закон сукупної дії природних факторів (закон Мітчерліха-Тинемана-Бауле)
Розмір урожаю залежить від усієї сукупності екологічних факторів одночасно.


Слайд #9
Закон розвитку довкілля
Будь-яка природна система розвивається лише за рахунок використання матеріально-енергетичних та інформаційних можливостей навколишнього середовища. Абсолютно ізольований саморозвиток неможливий – це висновок із законів термодинаміки. З цього закону випливають наступні висновки:
абсолютно безвідходне виробництво неможливе;
будь яка більш високо організована система в своєму розвитку є потенційною загрозою для менш організованих систем;
біосфера землі як система розвивається за рахунок внутрішніх і космічних ресурсв.


Слайд #10
Закон константності (сформульований В.І.Вернадським)
Кількість живої речовини біосфери, утвореної за певний геологічний час, є постійною величиною. Наслідком цього закону є правило обов’язкового заповнення екологічних ніш.
Вигляд зміни чисельності конкуруючих видів в певній екологічній ніші.


Слайд #11
Закон генетичної різноманітності
Все живе генетично різне й має тенденцію до збільшення біологічної різнорідності.
Різноманітність приматів


Слайд #12
Закон історичної незворотності
Загальний процес розвитку біосфери та людства однонаправлений.
Отже випливає, що для кожного конкретного інтервалу геологічного часу притаманні свої власні, специфічні за складом, групи організмів, а отже відклади можна розпізнавати і зіставляти за комплексом викопних решток, які вони містять.


Слайд #13
Закон кореляції (сформульований Ж.Кюв'є)
В організмі як цілісній системі всі частини відповідають одна одній як за будовою, так і за функціями.
Так хижі мають ікла й різці,які необхідні для їхнього способу життя.


Слайд #14
Закон максимізації енергії
У конкуренції з іншими системами зберігається та з них, яка найбільше сприяє надходженню енергії та інформації й використовує максимальну їх кількість найефективніше.


Слайд #15
Закон нерівномірності розвитку частин систем
Система одного виду розвивається не зовсім синхронно — в той час, коли один досягає більш високої стадії розвитку, інші залишаються в менш розвиненому стані.
Так у лісі дерева,які отримують більше світла ростуть вищими.


Слайд #16
Закон максимуму біогенної енергії (закон Вернадського-Бауера)
Будь-яка біологічна та біонедосконала система, що перебуває в стані стійкості нерівноваги (динамічно рухливої рівноваги з довкіллям), збільшує, розвиваючись, свій вплив на середовище.


Слайд #17
Закон обмеженості природних ресурсів
Усі природні ресурси в умовах Землі вичерпні
Вчені стверджують, що в найближчі 25-30 років світові запаси прісної води скоротяться у два рази.


Слайд #18
Закон піраміди енергій
З одного трофічного рівня екологічної піраміди на інший переходить у середньому не більше 10% енергії.


Слайд #19
Закон односпрямованості потоку енергії
Енергія, яку одержує екосистема і яка засвоюється продуцентами, розсіюється або разом з їхньою біомасою незворотно передається консументам І, ІІ, ІІІ та інших порядків, а потім редуцентам, що супроводжується певною втратою енергії на кожному трофічному рівні як наслідок процесів, що супроводжують дихання.


Слайд #20
Закон зменшення енерговіддачі в природокористуванні
Процес одержання з природних систем корисної продукції, з часом (у історичному аспекті) на її виготовлення в середньому витрачається дедалі більше енергії (зростають енергетичні витрати на одну людину).


Слайд #21
Закон оптимальності
Розмір будь-якої системи повинен відповідати її функції і жодна система не може звужуватися або розширюватися до нескінченності.
Приклад порушення оптимальності - вирощування будь-якої сільськогосподарської культури на величезних площах,це призводить до лавиноподібного розмноження шкідників, виснаження ґрунту і, врешті-решт, до загибелі екосистеми.


Слайд #22
Закон ґрунтостомлення (зниження родючості)
Через тривале використання й порушення природних процесів ґрунтоутворення відбувається поступове зниження природної родючості грунтів.


Слайд #23
Закон екологічної кореляції
В екосистемі жива речовина та абіотичні компоненти функціонально відповідають один одному, випадання однієї частини системи неминуче призводить до вимикання пов'язаних з нею інших частин екосистеми та функціональних змін.


Слайд #24
Закони Б. Коммонера
все пов'язане з усім;
все мусить кудись діватися;
природа знає краще;
ніщо не дається дарма.


Слайд #25
Закон фізико-хімічної єдності живої речовини (сформульований В.І. Вернадським)
Уся жива речовина Землі має єдину фізико-хімічну природу.
Тобто через наявність у будь-якій популяції стійких до фізико-хімічного впливу видів швидкість відбору за витривалістю пропорційна швидкості розмноження організмів. Внаслідок цього тривале використання пестицидів є недопустимим, бо шкідники, які розмножуються значно швидше, пристосовуються, а обсяги хімічних забруднень доводиться збільшувати.


Слайд #26
Закон емерджентності
У біології та екології поняття емерджентності можна виразити так: одне дерево - не ліс, скупчення окремих клітин - не організмом.
Ціле завжди має особливі властивості, відсутні в його частин.


Слайд #27
Закон необхідної різноманітності
Жодну ефективну і стійку біосистему неможливо побудувати з тотожних елементів. Різноманітність і взаємодоповнення є ультимативною вимогою.
Різноманітні тканини людського організму.


Слайд #28
Закон незворотності еволюції
Організм (популяція, вид) не може повернутися до попереднього стану, реалізованого його предками.


Слайд #29
Закон ускладнення організації
Історичний розвиток живих організмів призводить до ускладнення їх організації шляхом диференціації органів та функцій.


Слайд #30
Біогенний закон (Е.Геккель)
Онтогенез організму є коротким повторенням філогенезу даного виду, тобто розвиток індивіда скорочено повторює історичний розвиток свого виду.


Слайд #31
Закон збереження життя
Життя може існувати тільки в процесі руху через живе тіло потоку речовин, енергії, інформації.
Сонячне випромінювання – один з природних потоків енергії.


Слайд #32
Вітаю, тепер ви знайомі з основними екологічними законами.
Дякую за увагу!