Презентація "Право. Система права"

+4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Право. Система права"
Слайд #1
Право. Система права
Підготувала:
учениця 10 кл.
Чорнобаєва Олена


Слайд #2
Пра́во — це система загальних загальнообов`язкових, формально-визначених правил поведінки, які встановлюються, охороняються і гарантуються державою з метою врегулювання найважливіших суспільних відносин.


Слайд #3
Джерела права :
- Правовий звичай;
- Релігійно-правові норми;
- Правовий прецедент;
- Нормативно-правовий акт;
- Нормативний договір;
- Міжнародно-правовий акт.


Слайд #4
Форми права:
- нормативно-правовий акт ;
- правовий прецедент ;
- правовий санкціонований (узаконений) звичай ;
- нормативний договір ;
- індивідуальний правовий акт ;
- правова доктрина .


Слайд #5
Нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, виданий уповноваженим органом у встановленій формі, який містить правові норми, що врегульовують певну групу однорідних суспільних відносин.


Слайд #6
Правовий прецедент — це перше рішення суду або адміністративного органу з конкретної справи, яке стало обов'язковим правилом для розв'язання подальших аналогічних випадків.


Слайд #7
Правовий санкціонований (узаконений) звичай — це звичай, який у практиці суспільних відносин існував як неписане правило незалежно від волі держави, але з часом був санкціонований (узаконений) державою і став офіційним правилом.


Слайд #8
Нормативний договір — це договір, у якому висловлена узгоджена воля кількох суб'єктів правовідносин, що передбачає встановлення прав і обов'язків, що забезпечуються державою.


Слайд #9
Індивідуальний правовий акт — це індивідуальний правовий припис, що виступає засобом реалізації нормативних актів уповноваженими органами у конкретних випадках правовідносин.


Слайд #10
Правова доктрина — це ідеї чи принципи, розроблені вченими з метою удосконалення правового регулювання суспільних відносин і визнані державою як обов'язкові.


Слайд #11
Принципи права:
- принцип свободи;
- принцип справедливості;
- принцип рівності;
- принцип гуманізму;
- принцип демократизму;
- принцип законності.


Слайд #12
Функції права — це основні напрями впливу права на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин з метою розв'язання конкретних завдань.


Слайд #13
За сферою правового впливу розрізняють такі функції:- економічна;- політична; - ідеологічна; - екологічна;- культурно-виховна.


Слайд #14
За характером впливу на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин:
- нормативно-регулююча;
- інформаційна;
- комунікативна;
- орієнтаційна;
- виховна;
- захисна.


Слайд #15
За характером впливу:
- статична;
- динамічна;
- установча;
- інтегративна;
- охоронна;
- запобіжна.


Слайд #16
За сферою на яку поширюються функції права:
- загальноправова;
- міжгалузева;
- галузева;
- правовий інститут;
- норма права.


Слайд #17
Система права – це обумовлена характером суспільних відносин внутрішня будова (структура) права що полягає в об’єднанні правових норм в інститути, підгалузі та галузі права.


Слайд #18
Ознаки системи права:- цілісне структурне утворення;- розкриває внутрішню умову організації системи права;- має об’єктивних характер,


Слайд #19
Галузь права — це система правових норм, які властивими їм методами врегульовують відносини у певній сфері суспільного життя.


Слайд #20
В Україні існують такі галузі права:
- Цивільне право;
- Сімейне право;
- Кримінальне право;
- Земельне право;
- Міжнародне право;
- Господарське право;
- Фінансове право тощо.


Слайд #21
Галузь права може включати в себе підгалузі, наприклад:
- корпоративне право - підгалузь господарського права;
- право інтелектуальної власності - підгалузь цивільного права;
- банківське право та бюджетне право - підгалузі фінансового права; тощо.


Слайд #22
Правові норми поділяють на норми публічного та норми приватного права.


Слайд #23
Публічне право — це система правових норм, що врегульовують відносини між державними органами, а також між державою та особою і суспільством, які складаються в процесі організації та здійснення державної влади.


Слайд #24
Приватне право — це система правових норм, що врегульовують відносини між фізичними та юридичними особами.


Слайд #25