Презентація "Талант і обдарованість"

-9
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Талант і обдарованість"
Слайд #1
Презентація з психологіїна тему: ”Талант і обдарованість”Підготували:учениці 7 С-Г класуШевченко ОленаНіколаєнко Владислава


Слайд #2
Обдарованість
Обдарованість - якісно своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує успішність виконання діяльності. Спільна дія здібностей, що представляють певну структуру, дозволяє компенсувати недостатність окремих здібностей за рахунок переважного розвитку інших.
Основні функції обдарованості - максимальне пристосування до світу, оточення, знаходження рішення у всіх випадках, коли створюються нові, непередбачені проблеми, що вимагають саме творчого підходу.
Обдарованість — високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей, що є передумовою творчих досягнень.


Слайд #3
Існує кілька типів індивідуальної обдарованості:
раціонально-мислительний — необхідний ученим, політикам, економістам;
образно-художній — дизайнерам, конструкторам, художникам, письменникам;
раціонально-образний — історикам, філософам, учителям;
емоційно-почуттєвий — режисерам, літераторам тощо.


Слайд #4
Обдаровані діти
Обдаровані діти — діти, які рано виявляють певні здібності та у своєму розвитку набагато випереджують своїх ровесників.


Слайд #5
Технологія роботи з обдарованими дітьми
Слід пам'ятати, що якою б не була обдарованою дитина, її потрібно вчити. Важливо привчити до посидючості, привчити трудитися, самостійно приймати рішення. 
У такої дитини важко виховувати терпіння і ненав'язливість. Необхідне величезне завантаження дитини, з дошкільного віку її слід залучати до творчої праці, створювати обстановку для творчості. 
Для розвитку своїх талантів обдаровані діти повинні вільно розпоряджатися часом і простором.
Важливо, побачивши талант дитини, не пускати на самоплив, не думати що він сам знайде дорогу.
Потрібно забезпечить максимальний розвиток; не допомагаючи - неважко зробити його нижче посередності.


Слайд #6
Так, російський композитор Микола Римський-Корсаков уже з дворічного віку добре розрізняв музичні мелодії.


Слайд #7
Моцарт у три роки грав на клавесині, а в чотири почав писати музику.
 


Слайд #8
Рано виявився малярський і поетичний хист і у Шевченка.  


Слайд #9
Російський поет Олександр Пушкін писав вірші в дев'ять років,


Слайд #10
Леся Українка у тринадцять друкувала свої поезії.


Слайд #11
Уже в ранньому віці обдарованим дітям властива підвищена пізнавальна активність, яка забезпечує мимовільне пізнання навколишнього світу. Вони є справжніми маленькими трудівниками, які відчувають задоволення від праці.


Слайд #12
Вивчення обдарованих дітей дало змогу встановити суттєві ознаки, які утворюють структуру розумової обдарованості.
До них належать:
— велика уважність і зібраність, постійна готовність до напруженої праці;
— переростання готовності до праці в нахил, любов до праці, потребу.
— швидкість розумових процесів, здатності до аналізу і узагальнення, висока продуктивність розумової праці.


Слайд #13
Творчі досягнення залежать від суспільно-історичних умов життя людей.
Щоб досягти високої майстерності, необхідно багато працювати.
Талант виявляється тільки в наполегливій творчій праці. Люди, які досягли високого рівня майстерності і всесвітнього визнання, були титанами праці.


Слайд #14
Англійський природодослідник
Чарлз Дарвін понад 30 років збирав наукові матеріали для своєї книги “Походження видів”.


Слайд #15
Американський учений Томас Едісон
працюючи над створенням електричної лампочки, провів до 6000 дослідів лише над обвугленням нитки розжарювання.


Слайд #16
Французький письменник Оноре де Бальзак по 12 і більше разів переписував свої твори.


Слайд #17
Здебільшого талановиті люди мають не одну, а кілька високорозвинутих здібностей.  
Наприклад, Микола Амосов був видатним хірургом, кібернетиком і письменником. Основою його успіху стала систематична, творча і напружена праця.


Слайд #18
Російський художник Ілля Рєпін стверджував, що натхнення — це нагорода за каторжну працю.


Слайд #19
Російський композитор Петро Чайковський зазначав, що натхнення — це такий гість, який не любить відвідувати лінивих.


Слайд #20
Геніальність
Геніальність — поєднання талантів, реалізовуючи які, особистість залишає неабиякий слід в історії людства.
Геніальність (лат. genialis — властивий генієві, плідний) — найвищий ступінь розвитку здібностей, що виявляється у творчій діяльності.


Слайд #21
Талановиті люди відрізняються від геніальних величчю і суспільною значущістю проблем, які вони вирішують. Геній — дуже рідкісне явище. Виражаючи потреби суспільства, він творить самостійно й оригінально, шукаючи відповіді на такі питання, яких інші люди часто й не помічають. Своєю діяльністю геній сприяє прогресивному розвитку всього суспільства.


Слайд #22

Т. Едісон стверджував, що геній — це 1 відсоток таланту і 99 відсотків праці. Подібну думку висловлював Л. Толстой.
 
Геніям властива надзвичайна творча активність, бережливе ставлення до культурних надбань минулого і водночас — рішуче подолання застарілих поглядів і традицій.


Слайд #23
Вплив соціального середовища на обдарованість
Соціально-економічні умови впливають на розвиток обдарованості, тому що вони визначають рівень життя людини; чим більш економічно розвинене суспільство, тим більше сприятливі можливості для розвитку людини.


Слайд #24
Здібності
У найзагальнішому вигляді здібності - це індивідуально-психологічні особливості особистості, що забезпечують успіх у діяльності, у спілкуванні і легкість оволодіння ними. Здібності не можуть бути зведені до знань, умінь і навичок, що є у людини, але здібності забезпечують їх швидке придбання, фіксацію й ефективне практичне застосування.


Слайд #25
Здібності (як і людину в цілому) вивчають різні науки - філософія, соціологія, медицина та ін. Але, жодна з них не розглядає так глибоко і різнобічно проблему здібностей, як психологія. Серйозний внесок у вивчення проблеми здібностей внесли вітчизняні вчені С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов, Н. С. Лейтес та інші.


Слайд #26
Класифікація здібностей
природні здібності в основі своїй біологічно зумовлені, пов'язані з вродженими задатками, що формуються на їх базі .  
специфічні людські здібності, мають суспільно-історичне походження і забезпечують життя і розвиток у соціальному середовищі.


Слайд #27
Специфічні людські здібності у свою чергу поділяються на:
а) теоретичні, визначають схильність людини до абстрактно-логічного мислення, і практичні, що лежать в основі схильності до конкретно-практичних дій;
б) навчальні, які впливають на успішність педагогічного впливу, засвоєння людиною знань,, формування якостей особистості, і творчі, пов'язані з успішністю у створенні творів матеріальної і духовної культури, нових ідей, відкриттів, винаходів.  
в) здатність до спілкування, взаємодії з людьми.


Слайд #28
Талант
Талант - високий рівень розвитку здібностей, які проявляються в творчих досягненнях, важливих у контексті розвитку культури, перш за все - здібностей спеціальних. Про наявність таланту слід судити за результатами діяльності, які повинні відрізнятися принциповою новизною, оригінальністю підходу.